česko-anglicko překlad pro "budit"

CS

"budit" anglický překlad

CS

budit [budím] {sloveso}

volume_up
Počítač může budit z režimu spánku program nebo naplánovaná úloha.
A program or scheduled task might be waking your computer.

Příklady použití pro "budit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNikdy bychom neměli budit dojem, že by tato sněmovna vůbec kdy mohla tento názor změnit.
We should never give the impression that this House could ever take a different view.
CzechNemůžete budit odpor typu "Já nebudu lovit jeho antilopu.
You can't be bearing grudges, like, "I'm not chasing that guy's antelope.
CzechPočítač může budit z režimu spánku program nebo naplánovaná úloha.
A program or scheduled task might be waking your computer.
CzechMůže budit zdání, že ti, jimž se Smlouva nelíbí, budou přehlíženi a jejich hlas proto nebude vyslyšen.
It may give the impression that those who do not like the Treaty will be ignored, and therefore their voice will not be heard.
CzechPřehlížíte mezinárodní právo a chcete budit dojem, že jste odpovědné právní subjekty, kterými by vás učinila Lisabonská smlouva.
You disregard international law and you purport to be a responsible legal personality, as Lisbon would make you.
CzechNeměli bychom ztratit kontakt s našimi místními společenstvími tím, že budeme dupat po jejich zájmech nebo budit dojem, že tak činíme.
We should not lose touch with our local communities by trampling over their interests, or appearing so to do.
CzechSociální odpovědnost podniků může být klamná, a, zatímco omezuje některé druhy zneužití, může budit dojem, že jiné typy jsou přijatelné.
Corporate social responsibility can be illusory and, while limiting certain types of abuses, it can give the impression that the other types are acceptable.
CzechZadruhé, jakkoliv je situace v Japonsku vážná, neměli bychom budit dojem, že se otázkou jaderné bezpečnosti začínáme zabývat postupně až teď.
Second, however serious the situation in Japan is, we should not give the impression that the issue of nuclear safety is being addressed piecemeal and only now.
CzechDůležité je, že budeme mít seznam povolených nanomateriálů, které nejsou škodlivé, ale zlepšují kvalitu výrobků, ale samozřejmě není odůvodněné budit strach mezi spotřebiteli.
It is important for us to have a list of licensed nanomaterials that are not harmful but improve the quality of a product. There is, of course, no point in scaring consumers.