česko-anglicko překlad pro "budiž"

CS

"budiž" anglický překlad

volume_up
budiž {přísl.}
EN
CS

budiž {příslovce}

volume_up
budiž (také: pokud, tak, takhle, takto)
volume_up
so {přísl.}
Pokud to znamená počkat si na dohodu v druhém čtení, budiž.
If this means waiting for a second-reading agreement, then so be it.
Budiž, kapitalismus je prostředek, nic víc.
Fine, so capitalism is a means to an end and nothing more than that.

Příklady použití pro "budiž" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVzpomeňme si, že prvních deset let existence eura bylo úspěšných: to budiž východiskem.
Let us recall that the first 10 years of the euro have been a success story: that is the starting point.
CzechPokud to znamená počkat si na dohodu v druhém čtení, budiž.
If this means waiting for a second-reading agreement, then so be it.
CzechBudiž, kapitalismus je prostředek, nic víc.
Fine, so capitalism is a means to an end and nothing more than that.
CzechDůkazem budiž, že Komise rozhodla, že nevyšle své pozorovatele, protože nelze zaručit jejich bezpečnost.
As proof of this, the Commission has decided not to send observers because it cannot guarantee their safety.
CzechCož znamená, že se muslimové dnes mohou podívat a říct si, "Budiž, jádro našeho náboženství nám zůstane.
Which means that Muslims can, today, look at those things and say, "Well, the core of our religion is here to stay with us.
CzechNa závěr mi budiž dovoleno říci, že jsem přesvědčen, že by mělo být možné povolit občanům provést registraci na internetu.
And, finally, could I say that I believe it should be possible to enable citizens to register on the Internet.
CzechPříkladem budiž přistěhovalecká politika.
CzechBudiž to pro nás zdrojem poučení.
CzechBudiž, já jsem byl aktivní celou dobu.
CzechBudiž, v roce 1919 člověk jménem Hausdorff představil číslo, které bylo jen matematickým vtipem.
Well, a man named Hausdorff in 1919 introduced a number which was just a mathematical joke, and I found that this number was a good measurement of roughness.
CzechKaždý národ se musí postavit čelem ke svým vlastním hříchům; příkladem zde budiž způsob, jakým se Němci postavili ke své roli v druhé světové válce.
Every people must face its own sins; the way in which the Germans have faced their own role in the Second World War is exemplary.
CzechMá-li Evropský parlament pocit, že v tomto konkrétním případě spočívá rovnováha výhod v dalším zachovávání nastoleného směru, budiž.
If the European Parliament feels that, in this particular instance, the balance of advantages weighs further in keeping this the way they want, so be it.
CzechJsou to členské státy, kdo ve skutečnosti odměňuje nelegální přistěhovalce, konkrétními případy budiž masové legalizace ve Španělsku, Itálii a Belgii.
There are, in fact, Member States that reward illegal aliens, the mass regularisations in Spain, Italy and Belgium, among others, being a case in point.
CzechPovažuji za politováníhodné, že se zjednodušila na zavedení či nezavedení nové daně z finančních transakcí, ale budiž, nebudu se této diskuzi vyhýbat.
I find it regrettable that it has been reduced to the existence or non-existence of a new financial transaction tax, but even so, I will not duck the debate.
CzechTypickým příkladem budiž dohoda Mercosur, kdy ve jménu obchodního rozvoje s radostí obětujeme 11 % Amazonie a miliony evropských zemědělců.
One typical example is the Mercosur agreement, in which, for the sake of opening up trade, we are happily sacrificing 11% of the Amazon and millions of European farmers.
CzechOsoba, jež je vlastnictvím druhého člověka a je bezmocnou obětí určitého panujícího stavu - pokud si myslíte, že se jedná o definici obchodování s lidmi, budiž vám odpouštěno.
One who is another's property and a helpless victim of some dominating influence - you might be forgiven for thinking this is a definition of human trafficking.
CzechPokud jsme se z tohoto dobrodružství něco naučili, budiž, pokud jsme se však nenaučili nic, pak jsou veškerá slova a sliby o dovršení jednání v roce 2009 jen prachem v očích.
If this adventure has taught us something so be it, but if they have not learnt anything, then all the words and vows about finalising negotiations in 2009 is just dust in the eyes.