česko-anglicko překlad pro "budeme"

CS

"budeme" anglický překlad

EN
EN
EN
CS

budeme

volume_up
Pokud jde o služby, ty budeme také mít, protože budeme mít průmyslovou politiku.
As for services, we will have them because we will have an industrial policy.
Naopak si myslím, že budeme silnější, když budeme jeden druhého podporovat.
On the contrary, I believe that we will be stronger if we strengthen one another.
Ale pokud budeme.... ~~~ (Smích) tak budeme muset něco dělat s bakteriemi.
But if we are -- (Laughter) we're going to need something to do with the bacteria.

Příklady použití pro "budeme" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDoufám, že se ho v následujících měsících budeme snažit velice důrazně prosadit.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
CzechS těmito myšlenkami budeme o svém stanovisku rozhodovat při zítřejším hlasování.
It is with these thoughts that we shall decide on our stand in the vote tomorrow.
CzechV nadcházejících měsících budeme muset této otázce věnovat hodně času a energie.
We will need to put much of our time and energy into this in the coming months.
CzechTento týden také budeme hlasovat o nezákonné těžbě dřeva a průmyslových emisích.
This week, we are also going to vote on illegal logging and industrial emissions.
CzechDomnívám se, že pokud se nebudeme držet faktů, budeme této sněmovně kazit pověst.
If we do not stick to the facts, we bring this House into disrepute, in my view.
CzechTo je nejlepší způsob jak zajistit, že budeme mít správně fungující vnitřní trh.
That is the best way to ensure that we have a well-functioning Internal Market.
CzechJak dobře víme, našim zájmům nejvíce prospěje, když budeme vystupovat jednotně.
As is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
CzechBudeme tedy z celého srdce podporovat společné usnesení k Lisabonské strategii.
So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
CzechPokud budeme ve střehu, pokud udržíme správný směr, můžeme obnovit důvěru lidí.
If we are vigilant, if we remain on course, we can restore people's confidence.
CzechNemyslím si, že jde o to, zda budeme úspěšnější než někdo jiný v určitou dobu.
I do not think the point is whether we do better than someone else at some time.
CzechKomisaři Kallasi, v oblasti vnější politiky budeme mít i nadále určité problémy.
Commissioner Kallas, we will continue to have difficulties in external policy.
CzechVrátíme se k této věci tedy ihned poté, co budeme mít k dispozici návrh Komise.
So we will come back to that as soon as we have the proposal from the Commission.
CzechPřihlédněte proto prosím k tomu, že budeme požadovat celou řadu dílčích hlasování.
Please make allowance, then, for our requests for a whole series of split votes.
CzechCelkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
CzechSamozřejmě se také budeme muset ptát, zda nám skutečně zajistí více bezpečnosti.
Of course, we will also have to ask whether they really provide more security.
CzechSpory můžeme vyřešit tím, že budeme pečlivě naslouchat všem zúčastněným stranám.
We can resolve disputes by listening carefully to all of the parties involved.
CzechMůže to být hodně důležité, když budeme v budoucnu hlasovat o závažnějších věcech.
That may become a necessity when we have heavier voting sessions in the future.
CzechNepřeji si, aby byly ukončeny, ale doufám, že jednou takovou možnost mít budeme.
I do not wish to close them, but I do hope that we are able to do so at some point.
CzechV tomto zásadním vyjednávání se budeme muset zabývat dvěma důležitými potížemi:
We shall have to address two important difficulties in this major negotiation:
CzechDoufám, že budeme úzce spolupracovat, a doufám, že se s vámi opět uvidím na podzim.
I hope that we will cooperate closely and I hope to see you again in the autumn.