česko-anglicko překlad pro "budeš"

CS

"budeš" anglický překlad

EN
CS

budeš {sloveso}

volume_up
budeš (také: bude, budete, budou)
volume_up
will {sl.} (future tense)
Nemůžeme mít dilema: když budeš souhlasit se zabitím vlastního dítěte, budeš mít šanci na přežití.
We cannot have the dilemma: if you agree to the killing of your child, you will have a chance of survival.
Řekl: "Když budeš mít strach, zavři oči, ona půjde pryč."
He said, "If you get scared, you close your eyes, ya, and she'll go away."
Nahrávka: ♫ Hej ♫ ♫ Budeš v pořádku ♫ ♫ Bude to dobrý ♫ ZF: Tohle je jeden z těch lepších.
Recording: ♫ Hey ♫ ♫ You're okay ♫ ♫ You'll be fine ♫ ZF: So that's one of the better ones, really.
budeš (také: budete)
. ~~~ A pak budeš mít možnost psát o něčem jiném.
You have to publish something, and then you'll get the opportunity to write something else.
Možná budeš mít štěstí a udělají si z tebe domácí zvířátko.
Maybe you'll get lucky, and they'll train you as their pet.
Nahrávka: ♫ Hej ♫ ♫ Budeš v pořádku ♫ ♫ Bude to dobrý ♫ ZF: Tohle je jeden z těch lepších.
Recording: ♫ Hey ♫ ♫ You're okay ♫ ♫ You'll be fine ♫ ZF: So that's one of the better ones, really.

Příklady použití pro "budeš" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJá na to, "No, uděláš to tak, že si za ně stoupneš a budeš je celou dobu obdivovat.
I said, "Well, what you've got to do is stand behind them and admire them all the time.
Czech"Neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen."
'For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.'
Czech. ~~~ A pak budeš mít možnost psát o něčem jiném.
You have to publish something, and then you'll get the opportunity to write something else.
CzechBěhem toho jsi ale nepomyslel na to, co budeš zítra jíst.
During that time, you haven't thought about what you're going to eat tomorrow.
CzechNejezdíš autem, nemluvíš, budeš s těmi věcmi muset začít."
You don’t ride in cars, you don’t talk -- you’re going to have to do those things."
CzechNahrávka: ♫ Hej ♫ ♫ Budeš v pořádku ♫ ♫ Bude to dobrý ♫ ZF: Tohle je jeden z těch lepších.
Recording: ♫ Hey ♫ ♫ You're okay ♫ ♫ You'll be fine ♫ ZF: So that's one of the better ones, really.
CzechŘekl: "Když budeš mít strach, zavři oči, ona půjde pryč."
He said, "If you get scared, you close your eyes, ya, and she'll go away."
CzechWK: Hm -- CA: Co budeš -- myslím -- chtěl bys postavit další?
WK: Um CA: What do you -- I mean -- do you want to build another one?
CzechKdo zvedne ruku a řekne, „Chci slyšet, co budeš dělat dál,“ a něco jim prodat.
Who is going to raise their hand and say, "I want to hear what you're doing next," and sell something to them.
CzechBude to úspěch mojí země, ale současně to budeš úspěch malé a nové země.
This will be more than just the success of my own country; it will be the success of a small and new country.
CzechŘekl mi: "Poslouchej, jsme na tebe vážně pyšní, synu, ale co budeš dělat s bakalářským titulem?
He said, "Listen, we’re really proud of you son, but what are you going to do with a bachelor’s degree?
CzechMožná budeš mít štěstí a udělají si z tebe domácí zvířátko.
Maybe you'll get lucky, and they'll train you as their pet.
CzechNemůžeme mít dilema: když budeš souhlasit se zabitím vlastního dítěte, budeš mít šanci na přežití.
We cannot have the dilemma: if you agree to the killing of your child, you will have a chance of survival.
CzechNeposloucháš, budeš izolován a mezinárodní společenství podpoří opozici uvnitř země.
If you do not obey, you will be isolated and the international community will support the opposition within the country.
CzechA jako poslední jsem se naučil: Budeš vybírati a voliti.
And finally I learned that thou shall pick and choose.
CzechOlafe, až tohle uvidíš, budeš vědět, že tě miluju.
Olaf, when you see this, you will know that I love you.
CzechCA: Takže, co máš teď -- co budeš dělat dál?
CA: And so what's your -- what are you going to do with this?
CzechSchováš se do pouzdra a budeš se dívat touhle dírou.
You get in the case and look through this hole here.
Czech(Smích) Další lekce je: Budeš vzdávati díky.
(Laughter) Another lesson is that thou shalt give thanks.
CzechA řekl jsem: ode dneška se budeš jmenovat Kasandra.
And I said: from now on your name is Kassandra.