česko-anglicko překlad pro "buď...anebo"

CS

"buď...anebo" anglický překlad

CS

buď...anebo {spojka}

volume_up
buď...anebo (také: ani...ani, buď...nebo)

Příklady použití pro "buď...anebo" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe svých pokynech jste řekl, že můžeme hlasovat buď ve prospěch kandidáta, anebo se zdržet hlasování.
What you said in your instructions was that people could either vote in favour or abstain.
CzechMěli bychom je buď přijmout, anebo je odmítnout.
We had the job here of either agreeing to them or rejecting them.
CzechRežim se snaží odstranit problémové skupiny buď jejich vražděním anebo jejich vyháněním ze země.
The regime is keen to eliminate troublesome groups, either by killing them or by chasing them out of the country.
CzechBuď jdeš nahoru anebo dolů."
CzechZnamená to, že jedno z deseti dětí je buď postižené motorickou poruchou, anebo nedokáže vyjádřit své myšlenky či je nedokáže vyjádřit dostatečně jasně.
That means that one child in every 10 either suffers from motor disorders, cannot express their thoughts or cannot do so clearly.
CzechGazprom je ruský monopol, který je přítomný v šestnácti členských státech Evropské unie buď jako dodavatel energie anebo jako vlastník distribučních sítí.
Gazprom is a Russian monopoly with a presence in 16 Member States of the Union either as an energy supplier or as the owner of distribution networks.
CzechBuď spolu anebo vůbec bychom měli zařídit, aby byla Evropská unie demokratičtější, blíže k občanům, transparentnější, schopnější konat, a to uvnitř i navenek.
We shall manage together or not at all to make the European Union more democratic, closer to its citizens, more transparent, more capable of action, inwardly and outwardly.
CzechA pochopitelně z našeho každodenního života víme, že jsou stovky tisíc zvířat, která bychom rádi zabili, a buď je snědli, anebo jiným způsobem využili jejich produkty.
And of course in our daily existence we know there are hundreds of thousands of animals that we are happy to have killed, either to eat them or to use their products in other ways.
CzechJe důležité, abychom svým americkým přátelům vysvětlili, že zbývající vězňové musí být buď obviněni podle práva, anebo propuštěni a eventuálně přiměřeně odškodněni.
It is important that we explain to our American friends that the remaining prisoners must either be legitimately charged or else released and, if necessary, appropriately compensated.
CzechA zatím, po celou tu dobu, po dobu těch dlouhých let, stáli afričtí vůdcové opodál , a buď neučinili nic, anebo tleskali tomuto tyranovi, kdykoli se jim naskytla příležitost.
Yet, during this time, over all those years, other African leaders have stood by and either done nothing or else they have applauded the tyrant whenever they had the opportunity.

Podobné překlady pro "buď...anebo" anglicky

anebo spojka
English
buď připraven sloveso
English
buď rozumný!