česko-anglicko překlad pro "brzdit"

CS

"brzdit" anglický překlad

CS

brzdit [brzdím] {sloveso}

volume_up
Toto opatření povede jen ke zvyšování nákladů na kapitál a na úvěr a bude brzdit investice.
This measure would only result in raising the cost of capital and credit and would put a brake on investment.
Nemůžeme přidávat plyn a současně brzdit.
We cannot put our foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time.
Francie, Nizozemsko a Irsko si nepřejí brzdit rozvoj, přejí si rozvoj jiného typu.
France, the Netherlands and Ireland do not wish to put the brakes on development; they wish for development of a different kind.

Příklady použití pro "brzdit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechÚčelem registrace není omezit nebo brzdit práci zástupců zájmových skupin.
The purpose of registration is not to restrict or hamper the work of lobbyists.
CzechVe skutečnosti by jeho přijetí v této fázi mohlo dokonce brzdit další pokrok.
Indeed, to do that at this stage might even hinder its future progress.
CzechVýše uvedená právní ustanovení mohou rovněž brzdit provádění a vyúčtování projektu.
The aforementioned legal provisions can also hinder project implementation and accounting.
CzechJak ale několik z vás zdůraznilo, nemělo by to brzdit spuštění nového systému.
However, as several of you have pointed out, this should not hinder the launch of the new system.
CzechKromě toho bychom neměli brzdit dvoustranné dohody, které přispívají k rychlejší liberalizaci trhu.
Moreover, we should not hamper bilateral agreements that open up the market more quickly.
CzechToto opatření povede jen ke zvyšování nákladů na kapitál a na úvěr a bude brzdit investice.
This measure would only result in raising the cost of capital and credit and would put a brake on investment.
CzechNemůžeme přidávat plyn a současně brzdit.
We cannot put our foot down on the accelerator and apply the brakes at the same time.
CzechByla by proto chyba brzdit rozvojovou pomoc a řešení týkající se správy země.
It would, therefore, be a mistake to hold back on development aid and on solutions concerning the governance of the country.
CzechFrancie, Nizozemsko a Irsko si nepřejí brzdit rozvoj, přejí si rozvoj jiného typu.
France, the Netherlands and Ireland do not wish to put the brakes on development; they wish for development of a different kind.
CzechZa druhé, brzdit se nyní by nyní znamenalo ztratit dynamiku, která byla zabudována v nových zelených odvětvích.
Secondly, to rein back now would be to lose the momentum which has been built up in the new green industries.
CzechPřijatá ustanovení mohou brzdit činnost malých a středních podniků vzhledem k formálním požadavkům, které jsou s nimi spojeny.
The provisions adopted may hinder the activities of SMEs due to the formal requirements involved.
CzechVysoká koncentrace chovu při intenzivních zemědělskych systéméch může zvýšit riziko šíření chorob a brzdit kontrolu chorob.
Extremely high stocking densities in intensive farming systems may increase the risk of disease spread and hamper disease control.
CzechJeden poslanec se zmínil o tom, že procesní informace by nás neměly brzdit, ale ve skutečnosti by měly zajišťovat, aby peníze byly řádně využity.
One Member mentioned that procedural details should not hinder us, but in fact, procedures must ensure that money is used properly.
CzechTo skýtá politicky angažovaným silám příležitost brzdit projekty místních orgánů, kde není jejich politická strana zastoupena.
This gives politically committed forces the opportunity to 'put a brake on' projects in those local authorities where their political parties are not represented.
CzechVysoké ceny ropy na vnitrostátních trzích a harmonizace spotřebních daní ve všech 27 zemích EU bude brzdit hospodářský růst zemí s nižším HDP.
High oil prices on national markets and the harmonisation of excise duties in all 27 EU countries will put a brake on economic growth in countries with a low GNP.
CzechZatřetí je nutná konkurenceschopnost v globalizovaném hospodářství, přičemž z podniků by mělo být sejmuto intenzivní daňové zatížení, jež je může brzdit a stahovat ke dnu.
The third is to be competitive in a globalised economy by freeing companies from a number of tax burdens which hamper them and weigh them down.