česko-anglicko překlad pro "brok"

CS

"brok" anglický překlad

CS

brok {mužský rod }

volume_up
brok (také: kulička, kulka, střela, tabletka)
volume_up
pellet {podstatné jméno}
brok (také: hlt, slimák)
volume_up
slug {podstatné jméno}

Příklady použití pro "brok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV tomto smyslu nemá pan Brok pravdu, když tvrdí, že oranžová revoluce prohrála.
In this sense, Mr Brok is not right when he says the Orange Revolution lost.
CzechTato politika, jak to právě řekl pan Brok, musí být politikou společné zodpovědnosti.
The policy must, as Mr Brok has just said, be one of shared responsibility.
CzechJe též známo, že pan Brok tuto částku nezaplatil a byl přistižen při chybě.
It is also known that Mr Brok did not pay this money and was caught for that mistake.
CzechPan poslanec Brok se tehdy velmi pravděpodobně kvůli chybné terminologii dopustil omylu.
At the time, Mr Brok was more than likely misled by the use of wrong terms.
CzechPaní předsedající, nejprve bych ráda navázala na to, co řekl pan Brok.
Madam President, first of all, I would like to pick up on what Mr Brok said.
CzechCo se týče Balkánských zemí, pan Brok ve své zprávě činí několik nabídek.
As far as the Balkan countries are concerned, Mr Brok makes a few offers in his report.
CzechVím, že zde v Parlamentu se tomuto tématu věnuje hlavně Elmar Brok.
I know that Elmar Brok has been leading on this subject here in Parliament.
CzechVěřím, že pan Brok a pan Gualtieri budou dále jednat jménem Parlamentu před 24. březnem.
I trust Mr Brok and Mr Gualtieri to negotiate further on behalf of Parliament before 24 March.
CzechOcenila bych, kdyby se pan Brok a pan Saryusz-Wolski odešli bavit někam jinam.
I would be grateful if Mr Brok and Mr Saryusz-Wolski would go and have their discussions somewhere else.
CzechPan Brok hovoří o metodě konsolidace, o obranné taktice.
What Mr Brok is talking about is a consolidation method, a defensive tactic.
CzechJe důležité, aby to tak pokračovalo, jak zdůraznil pan Brok.
It is important that this should continue, as Mr Brok emphasised.
CzechNástroj, jenž by nám v tomto směru pomohl, jak připouští i pan Brok, je evropská politika sousedství.
A tool to aid us in that direction, as Mr Brok also admits, is the European Neighbourhood Policy.
CzechKolega poslanec Elmar Brok připomněl téma ochrany údajů, které je velmi citlivé.
My fellow Member Elmar Brok mentioned the subject of data protection, which is a sensitive subject if ever there was one.
CzechCo se týče bodů, jež představil pan kolega Brok, jistěže mezinárodní integrace je důležitá.
As regards the points presented by our colleague Mr Brok, of course greater internal integration is important.
CzechJedná se o velmi citlivý region, jak již řekl pan Brok.
This is a very sensitive region, as Mr Brok has already said.
CzechDomnívám se, a Brok o tom podrobně hovořil, že jde pouze o to, dát nám příležitost zasáhnout.
I believe, and Mr Brok has discussed this in detail, that this is only about giving us the opportunity to intervene.
CzechŽádost, aby byl Elmar Brok zbaven imunity (
Request for the waiver of Mr Elmar Brok's parliamentary immunity (
CzechNěmecký státní zástupce požádal, aby byl poslanec Evropského parlamentu pan Brok zbaven poslanecké imunity.
The German Public Prosecutor has requested the waiver of the parliamentary immunity of a Member, Mr Brok.
CzechPan Brok dal jasně najevo, že skutečně usilujeme o to, abychom odlišili povinnosti legislativní a výkonné.
Mr Brok made it quite clear that we really want to make a distinction between executive and legislative duties.
CzechPan Brok řekl, že Lisabonskou smlouvu potřebujeme.
Mr Brok said that we need the Treaty of Lisbon.