česko-anglicko překlad pro "Britové"

CS

"Britové" anglický překlad

volume_up
Britové {m mn. č.}
CS

Britové {mužský rod množné číslo}

volume_up
Britové
Jednou z největších komunit migrantů v Irsku jsou Britové.
One of the largest migrant communities in Ireland is British.
Britové to také tak cítí - proti extremismu bojujeme celá staletí.
British people do - we have been fighting it for centuries.
Marmite je snídaňový chléb, Britové jej milují.
Marmite is a breakfast spread beloved of the British.
Britové
volume_up
brits {mn. č.} [hovor.]

Příklady použití pro "Britové" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBritové ve skutečnosti také věří v zásady práva, bez ohledu na to, jak vznikly.
In fact British people also believe in the principles of law, irrespective of how they come into being.
CzechPodobně jako houby jsou Britové drženi ve tmě a krmeni hnojem.
Like mushrooms, the British people are left in the dark and fed manure.
CzechBritové to také tak cítí - proti extremismu bojujeme celá staletí.
British people do - we have been fighting it for centuries.
CzechNapříklad Britové by se z hlediska konzumních návyků dali označit jako pijani, kteří pijí, aby se opili.
The British, for instance, seen in terms of consumer habits, are what is called binge drinkers.
CzechNyní Britové nevládnou dokonce ani sami sobě, protože víc než 80 % našich zákonů tvoří Evropská unie.
Now the British do not even rule themselves, with over 80% of our laws made by the European Union.
CzechJednou z největších komunit migrantů v Irsku jsou Britové.
One of the largest migrant communities in Ireland is British.
CzechProč se Britové domnívají, že tato strategie nespolupráce bude sloužit jejich zájmům, není jasné.
Why such a strategy of non-cooperation is thought to serve the interests of the British people is not clear.
CzechBritové to vědí a je to jeden z důvodů, proč jim je upíráno referendum o Ústavě EU.
The British people know this, and this is one of the reasons why they are being denied a referendum on the EU Constitution.
CzechBritové to nazývají diplomacií včasného varování.
This is what the British call early warning diplomacy.
CzechMarmite je snídaňový chléb, Britové jej milují.
Marmite is a breakfast spread beloved of the British.
CzechNěmci, Skandinávci, Holanďané, Britové a další se přizpůsobili, ale někteří konkrétní velkovýrobci to prostě odmítli.
The Germans, Scandinavians, Dutch, British and others have complied, but certain large producers have simply refused.
CzechJednalo se o ústupek, který vyhráli Britové.
CzechŠvýcarsko se nyní stalo součástí schengenského prostoru, Britové a Irové se však této Evropy občanů stále straní.
Switzerland has now become part of the Schengen area, but the British and Irish are still shying away from this people's Europe.
CzechAť si Britové zůstanou na svém ostrově.
CzechVzhledem k tomu, že jsou Britové známí jako národ milovníků zvířat, je to rovněž argument, který byste mohl použít.
Given that the British are well known for being a nation of animal lovers, this is an argument that you, too, may be able to use.
CzechAvšak kde mohly národy Evropy, Finové, Němci, Britové, Dánové, hlasovat a tyto komisaře si zvolit?
The peoples of Europe, however - the Finns, the Germans, the British, the Danes - where have they been able to vote for and elect these commissioners?
CzechV rozvojových zemích je nejobvyklejším způsobem přepravy železnice a Britové v Indii vybudovali železnic opravdu hodně.
In developing countries, the most common mode of transportation is the railways, and the British built a lot of railways in India.
CzechMusíme zajistit, aby samostatný kurz, který sledují Francouzi a Britové, byl vrácen zpět ke společnému evropskému řešení.
We must ensure that the separate route which the French and British are following is brought back into a common European solution.
CzechBritové si začínají uvědomovat, že pokud se Turecko připojí k EU, dalších 70 milionů lidí získá právo přijet do Británie.
The British people are coming to realise that if Turkey joins the EU, another 70 million people will have the right to come to Britain.
CzechBritové jsou v něm dost dobří.