česko-anglicko překlad pro "Británie"

CS

"Británie" anglický překlad

EN
CS

Británie {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Británie
Británie nepotřebuje společnou evropskou přistěhovaleckou politiku.
Britain does not need a common European immigration policy.
Umožní přístup dalších států včetně zapojení Velké Británie a Irska.
It will enable other states to join, including a link to Great Britain and Ireland.
Británie, Německo a Itálie se rozhodly nevyslat své vojenské jednotky.
Britain, Germany and Italy have already said that they will not be sending any troops.

Příklady použití pro "Británie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA jsem poctěna, že poznávám vás, budoucí vůdkyně Velké Británie a celého světa.
And I'm honored to meet you, the future leaders of Great Britain and this world.
CzechSkotsko pokrývá zhruba 70 % rybolovu Velké Británie a nebylo na seznamu uvedeno.
Scotland has some 70% of the UK's fisheries and was not included in that data.
CzechMá strana věří, že toto by bylo realizací Orwellovy Británie "Velkého brata".
My party believes this to be the realisation of Orwell's 'Big Brother' Britain.
CzechTeď, předtím než půjdu dál, ano, vím, že to všechno začalo s "Británie má talent".
Now, before I go any further, yes, I know it all began with "Britain's Got Talent."
CzechTady vidíte celkový dluh Afriky a schodek rozpočtu Velké Británie pro porovnání.
Now, you can see Africa's total debt there and the U.K. budget deficit for reference.
CzechProč neslyším, kolik energie Británie využila včera nebo kolik jí využila Amerika?
Why don't I hear how much energy Britain used yesterday, or American used yesterday?
CzechSZP je jen jedním z mnoha důvodů, proč by Británie měla vystoupit z Evropské unie.
The CAP is just one of the many reasons why Britain should leave the European Union.
CzechBritánie je už zaplavená přistěhovalci a žadateli o azyl z EU i z jiných zemí.
Britain is already swamped with immigrants and asylum seekers from the EU and beyond.
CzechŘíkám panu Harbourovi, že Finsko má lepší ochranu spotřebitelů než Velká Británie.
I tell Mr Harbour that Finland has better consumer protection than the UK.
CzechPane předsedající, uvnitř Evropské unie ztratila Británie kontrolu nad svými hranicemi.
Mr President, inside the European Union, Britain has lost control of its borders.
CzechTo znamená, že Británie může na podporu eura celkem zaplatit až 23 miliard GBP.
Britain may end up giving a total of GBP 23 billion to bolster the euro.
CzechPokud budeme takto pokračovat, Británie přijde o svůj bezkonkurenčně největší průmysl.
If we continue down this route, Britain will have lost its biggest single industry.
CzechI přes bankovní kocovinu je na tom Island, podobně jako Británie, lépe, když zůstává mimo.
Even with a banking hangover, Iceland, like Britain, remains better off outside.
CzechNásledkem tohoto obchodu jenom samotná Británie přišla o osm miliard dolarů příjmů.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
CzechČistý příspěvek Británie do rozpočtu EU v roce 2007 činil 4,3 miliardy liber.
Britain's net contribution to the EU budget in 2007 was GBP 4.3 billion.
CzechPouze před dvěma lety dosahoval čistý příspěvek Británie 3 miliard GBP ročně.
Just two years ago, Britain's net contribution was GBP 3 billion a year.
CzechPokud chcete skutečně demokratickou debatu, nechte rozhodnout lid Británie.
If you really want a proper democratic debate, let the people of Britain have a choice.
CzechChci, aby Británie měla vřelé a přátelské vztahy se všemi evropskými sousedy.
I want Britain to enjoy warm and friendly relationships with all our European neighbours.
CzechPřistěhovalectví do Británie je nyní nekontrolované, neomezené a nečiní žádné rozdíly.
Immigration to Britain is now uncontrolled, unlimited and indiscriminate.
CzechTa je chce odklidit a jejich půdu osázet koloniemi penzistů z Británie.
It wants to remove them and plant their lands instead with colonies of retired Brits.