česko-anglicko překlad pro "bratr"

CS

"bratr" anglický překlad

EN
CS

bratr {mužský rod }

volume_up
bratr (také: kamarád, kolega, krajan)
volume_up
brother {podstatné jméno}
Velký bratr Evropa kráčí dál, ale očividně to nikdo nechápe, a to platí i o poslancích.
Big Brother Europe marches on, but apparently no one is to know, and that includes MEPs.
Nikoli předseda vlády Tusk, protože předsedou vlády v té době byl bratr pana Kaczynského.
Not Prime Minister Tusk, because the Prime Minister at that time was Mr Kaczynski's brother.
Podobně můj bratr a sestra a já, všichni vlastníme společnosti.
Both my brother and sister and I, all three of us own companies as well.

Příklady použití pro "bratr" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVelký bratr Evropa kráčí dál, ale očividně to nikdo nechápe, a to platí i o poslancích.
Big Brother Europe marches on, but apparently no one is to know, and that includes MEPs.
CzechA ta žena říká, "Můj bratr má problémy s randěním, proto zkouší "speed dating".
And this woman says, "My brother is having trouble getting dates, so he's trying speed dating."
CzechJeho bratr píše o místních vůdcích kriticky, což zjevně Perwezově věci nepomohlo.
His brother writes critically about local leaders, so clearly that was not helpful to Perwiz's case.
CzechMůj starší bratr Lenny bojoval ve Vietnamu, jen aby ho zastřelili pár bloků od našeho domu.
My big brother Lenny fought in Vietnam, only to be gunned down a few blocks from our home.
CzechNikoli předseda vlády Tusk, protože předsedou vlády v té době byl bratr pana Kaczynského.
Not Prime Minister Tusk, because the Prime Minister at that time was Mr Kaczynski's brother.
CzechPodobně můj bratr a sestra a já, všichni vlastníme společnosti.
Both my brother and sister and I, all three of us own companies as well.
CzechJá, můj bratr a moje sestra máme rádi chipsy z pečené kapusty.
I want you to know that me, my brother and sister actually like eating baked kale chips.
CzechA jeho bratr řekl, "Já jen chci být opět schopný mluvit s Tonym.
And his brother said, "I just want to be able to talk to Tony again.
CzechV této době se ale Velký bratr neobjeví proto, že jej nainstaluje nějaká diktatura.
In this day and age, however, Big Brother will not appear, Mr President, because some dictatorship puts him there.
CzechŽivotaschopnost vnitřního trhu a sociální Evropa jsou jako bratr a sestra, jdou ruku v ruce.
The viability of the internal market and a social Europe are like brother and sister: they go hand in hand.
Czech(Smích) (Potlesk) Tady, ten stojící je Basit s ten, co sedí, je jeho bratr Amjad.
CzechA můj bratr řekne, "Mám nejlepší známku ze třídy."
And my brother says, "I got the top grade in the class."
CzechMyslím si, že z Evropy se stává takříkajíc velký bratr, jak můžeme všichni vidět, z čehož mám skutečně velké obavy.
I think, as we can all see, that Europe is becoming a sort of Big Brother, which honestly frightens me.
CzechŘekla mi: "Ve vlaku do Osvětimi jsem se podívala dolů a všimla jsem si, že bratr nemá boty.
And she told me this, she said, "We were in the train going to Auschwitz, and I looked down and saw my brother's shoes were missing.
CzechVelký bratr se zjeví, protože celé naše životy jsou teď zaznamenané ve formě elektronických stop na internetu.
Big Brother will do so because our whole lives are now recorded in the form of electronic traces on the Internet.
CzechA když se moje nevlastní setra a nevlastní bratr cítili opuštění, téměř sirotci, můj otec vyráběl falešné doklady.
And while my half brother and sister thought they'd been abandoned, orphaned, my father was making false papers.
CzechPokračoval pak v práci jako bratr na psychiatrii.
CzechVelký bratr George Orwella není tak daleko!
CzechAle jeho bratr, Ganéša, jednoduše obešel kolem svých rodičů jednou, dvakrát, třikrát, a řekl: "Zvítězil jsem."
But his brother, Ganesha, simply walked around his parents once, twice, thrice, and said, "I won." "How come?" said Kartikeya.
CzechMůj starší bratr Panaki Bose strávil hodiny svého času vysvětlováním o atomech, když jsem stěží rozuměla základní algebře.
My older brother Panaki Bose spent hours of his time explaining atoms to me when I barely understood basic algebra.