česko-anglicko překlad pro "bral"

CS

"bral" anglický překlad

EN
EN
CS

bral {sloveso}

volume_up
bral (také: nesl, trval, vezl, vzal)
volume_up
took {sl.} (simple past tense)
Pan Gahler také bral výrazně v úvahu jediný evropský původní národ, národ Sámů.
Mr Gahler also took excellent account of the sole indigenous European people, the Sami.
Život mi nabízel možnosti a já je bral.
The world presented me with options, and I took them.
I took this into consideration when voting.

Příklady použití pro "bral" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusí se přizpůsobit tak, aby bral v úvahu stávající okolnosti a budoucí trhy.
It must be adapted to take account of present circumstances and future markets.
CzechNicméně a bez toho, abych bral zpět své výhrady, hlasoval jsem ve prospěch zprávy.
Nevertheless, without abandoning my reservations, I voted in favour of the report.
CzechPan Gahler také bral výrazně v úvahu jediný evropský původní národ, národ Sámů.
Mr Gahler also took excellent account of the sole indigenous European people, the Sami.
CzechByl zaveden program hromadného očkování, aniž by se bral ohled na zdravý rozum.
We had what was meant to be a mass vaccination programme organised without any regard for common sense.
CzechJe důležité, aby Parlament bral svou zodpovědnost za mezinárodní dohody velmi vážně.
It is important that Parliament takes its responsibility for international agreements very seriously.
CzechMusí se stát samostatnější, aby ji okolní svět bral jako silného a nezávislého partnera.
It must become more autonomous in order to be seen throughout the world as a strong and independent player.
CzechTakže jsem se rozhodl: co kdybych bral Bibli opravdu doslovně?
So I decided, what if you really did take the Bible literally?
CzechApeluji na vás, abyste bral na tuto prioritu zřetel a abyste plně ...
I call upon you to keep this priority and to fully ...
CzechKdyž jsem si bral svou ženu, slíbil jsem jí, že jí budu naslouchat každý den, jako by to bylo poprvé.
When I married my wife, I promised her that I would listen to her every day as if for the first time.
CzechTakže cokoliv jsem si dal do těla jsem bral jako lék.
So, everything that I put into my body I considered as medicine.
CzechTato definice byla velmi pečlivě promyšlena a byla bych ráda, aby se právě na ni bral zřetel.
That definition was very carefully thought through, and I would ask that that is the one that be taken into consideration.
CzechNazývá se skupina pro robinhoodovskou daň, podle legendárního zbojníka, který bohatým bral a chudým dával.
It is called the Robin Hood Tax group, after the legendary figure who stole from the rich and gave to the poor.
CzechHlasoval jsem pro realistické cíle členských států s tím, že jsem bral v potaz jejich různorodost.
I have voted in favour of realistic targets for Member States while acknowledging the diverse nature of 27 Member States.
CzechChtěla bych proto ještě jednou vyzvat Parlament, aby jednal důsledně a bral svá usnesení vážně.
I would, therefore, like to once again call on Parliament to be consistent in its actions and to treat its declarations seriously.
CzechOchranný příkaz by také měl být dostatečně pružný, aby bral v potaz rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech.
This protection order should also be flexible enough to take account of the differences in national legislation.
CzechŽivot mi nabízel možnosti a já je bral.
The world presented me with options, and I took them.
CzechTuto skutečnost jsem při hlasování bral v potaz.
CzechNa to jsem při hlasování bral ohled.
CzechV tak složité záležitosti, jako je ochrana spotřebitelů, byl od samého počátku potřebný přístup, který by to vše bral v úvahu.
An approach that takes account of all this was needed from the outset for an issue as complex as consumer protection.
CzechNeustále musí být jasné, že Parlament zde není proto, aby jen pasivně bral na vědomí opatření Rady a Komise.
At all times, it must be clear that Parliament is not out there to just passively take note of the actions of the Council and the Commission.