česko-anglicko překlad pro "brát v úvahu"

CS

"brát v úvahu" anglický překlad

CS

brát v úvahu {tranzitivní sloveso}

volume_up
Tyto návrhy by současně měly brát v úvahu společný program strukturálních reforem.
These proposals should also take into account a common programme of structural reforms.
Kromě toho musíme brát v úvahu rozdílné situace v členských státech.
Moreover, we need to take into account the different situations in the Member States.
Druhou věcí, kterou musíme brát v úvahu, je růst.
The second point that we need to take into account is growth.

Příklady použití pro "brát v úvahu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPři plánování nové evropské dopravní politiky je třeba brát v úvahu také ICT řešení.
ICT solutions must be included when planning the new European transport policy.
CzechPrůzkum veřejného mínění tento přístup většinou podporuje a je třeba ho brát v úvahu.
Public opinion polls tend to support this approach and they cannot be ignored.
CzechAno, Basilej by měla brát v úvahu sítě malých bank, které se vzájemně podporují.
Yes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.
CzechTyto návrhy by současně měly brát v úvahu společný program strukturálních reforem.
These proposals should also take into account a common programme of structural reforms.
CzechDomnívám se, že při vytváření nových právních předpisů musíme brát v úvahu realitu.
I believe that in drawing up new regulations, reality must be considered.
CzechMusíme totiž brát v úvahu nejen udělování, ale i odebírání těchto licencí.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
CzechJe zde jeden malý detail, který bychom měli brát v úvahu; jaký má na to názor veřejnost?
There is one small detail which we should ponder: what are the public's views on this?
CzechKromě toho musíme brát v úvahu rozdílné situace v členských státech.
Moreover, we need to take into account the different situations in the Member States.
CzechExistují však ukazatele i mimo Pakt stability a růstu, které je rovněž třeba brát v úvahu.
But there are indicators beyond the Stability and Growth Pact that need respecting too.
CzechProto také musíme brát v úvahu, co se ve světě děje v oblasti rozvojové pomoci.
For that, we also need to consider what is happening in terms of development aid around the world.
CzechOtázky biologické rozmanitosti se musí brát v úvahu při provádění zemědělských praktik.
Biodiversity issues must be taken into account when farming practices are being implemented.
CzechDomnívám se, že bychom neměli brát v úvahu jiná než výhradně technická a právní kritéria.
I believe we should not consider any criteria other than the strictly technical and legal.
CzechNěkdy je vhodné brát v úvahu i další míry, v případě reklam v reklamní síti například konverze.
You may want to consider other measurements like conversions for Display Network ads.
CzechSamozřejmě musíme brát v úvahu soudní aspekt a právní rámec toho všechno.
Obviously we now need to look at the judicial aspect and the legal framework for all of this.
CzechKaždý by však měl brát v úvahu stanoviska druhých a umožnit hlasování.
However, everyone should also take note of others' opinions and allow a vote to take place.
CzechJe třeba říci, že Komise bude tyto směry nadále brát v úvahu.
Needless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
CzechPři tom ale musíme brát v úvahu i problémy menšího rozsahu v bohatých členských státech.
In so doing, we must also take into consideration small-scale problems in wealthy Member States.
CzechZatřetí by se měl brát v úvahu dopad na zemědělce v Evropské unii.
Thirdly, the impact on farmers in the European Union needs to be taken into consideration.
CzechMůže nyní Evropská unie a orgány přestat brát v úvahu ratingy těchto agentur?
Right now, can the European Union and the institutions stop taking account of these agencies' ratings?
CzechJe však nutné brát v úvahu i postoje těch členských států, které součástí eurozóny nejsou.
However, the positions of those Member States who are not part of the euro must also be upheld.

Podobné překlady pro "brát v úvahu" anglicky

brát sloveso
English
v předložka
přicházející v úvahu přídavné jméno
English
vzít v úvahu sloveso
vzít v úvahu