česko-anglicko překlad pro "brát se"

CS

"brát se" anglický překlad

volume_up
brát se {refl. sl.}
CS

brát se {reflexivní sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "brát se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto také musíme brát v úvahu, co se ve světě děje v oblasti rozvojové pomoci.
For that, we also need to consider what is happening in terms of development aid around the world.
CzechOtázky biologické rozmanitosti se musí brát v úvahu při provádění zemědělských praktik.
Biodiversity issues must be taken into account when farming practices are being implemented.
CzechZatřetí by se měl brát v úvahu dopad na zemědělce v Evropské unii.
Thirdly, the impact on farmers in the European Union needs to be taken into consideration.
CzechTuto výzvu musí Rada brát vážně a vypořádat se s ní.
This is a challenge that the Council must take seriously and get to grips with.
CzechDali jsme najevo, že Parlament je třeba brát vážně, a že se vyplatí brát jej vážně.
We have shown that Parliament must be taken seriously and that it makes sense to take Parliament seriously.
CzechMají dobrý argument, na který se musí brát zřetel.
They have a good argument, of which due account must be taken.
CzechTo vše jsou faktory, které se musí brát v úvahu, zvláště proto, že se jedná o základy naší společnosti.
These are all factors that must be taken into account, precisely because they are also the foundations of our society.
CzechVšechny tyto řeči o klimatických problémech se musí brát vážně a musí se převést do konkrétních činů a opatření.
However, all that talk on the climate issue needs to be taken seriously and translated into concrete action and measures.
CzechŘekl jsem, že bychom měli tuto práci brát vážně a snažit se dospět k dialogu, a teprve pak až jednat o usnesení.
What I said was that we would be well advised to take our job seriously and to seek dialogue, and then to discuss a resolution.
CzechPodle nových pravidel rozhoduje tom, zda se nebude brát v úvahu soukromý nebo důvěrný charakter petice, nebo oba dva, její předkladatel.
The new rules leave the decision whether to waive privacy or confidentiality, or both, up to the petitioner.
CzechTato důležitost zemědělské činnosti by se měla brát v úvahu, protože zemědělci poskytují společnosti opravdovou veřejnou službu.
The importance of agricultural activity should be taken into account as farmers provide a genuinely public service to society.
CzechTo by se mělo brát v úvahu.
CzechJakožto hráči v regionální politice bychom tyto problémy v politice soudržnosti měli brát vážně a snažit se pro ně nalézt řešení.
As regional policy actors, we should take seriously these problems in cohesion policy and, furthermore, try to find solutions to them.
CzechNeměli bychom republikám bývalého Sovětského svazu brát příležitost plně se stát evropským státem pod zásadami právního státu.
We should not deny the republics of the former Soviet Union the opportunity of becoming fully European States governed by the rule of law.
CzechNení specifikováno, jak se bude brát do úvahy předpokládané uznání Kosova jako nezávislého státu, ke kterému by mělo dojít v nejbližších několika týdnech.
It is not specified how account is to be taken of the anticipated recognition of Kosovo as an independent state in the next few weeks.
CzechV každém případě biopaliva pocházející ze surovin pěstovaných na takové půdě se nebudou brat v úvahu, pokud se týká předpokládaných pobídek.
In any case, biofuels originating from raw materials grown on such land will not be taken into account as part of the incentives that are envisaged.
CzechChtěla bych požádat kolegy poslance, aby zdvihnutím ruky ukázali, kdo z nich chce tento případ brát vážně a podílet se na důkladném prošetření.
I would ask that my fellow Members kindly indicate with a show of hands who among you is willing to take this case seriously and take part in a detailed investigation.
CzechNové je, že nyní, poprvé - pokud bude samozřejmě plán schválen - máme takový komplexní přístup a snažíme se brát v úvahu všechny aspekty.
What is new here is that now, for the first time - if, of course, this plan can in the end be agreed - we have this comprehensive approach, trying to look at all the aspects.
CzechPane Kamalle, snažím se to brát velmi vážně, ale doufám, že se to nezvrhne v rozhlasový pořad Just a minute, který ve Spojeném království tak dobře známe.
Mr Kamall, I am trying to take this very seriously, but I hope it is not going to degenerate into the radio programme Just a Minute that we know so well in the UK.
CzechChci však zdůraznit, že stejně jako tomu je u každého dialogu, tak i u toho, který se týká Lisabonské smlouvy, by se měl brát v potaz názor každé strany.
However, I want to emphasise that, as is the case in every dialogue, so also in the one concerning the Lisbon Treaty the opinion of every party should be taken into account.

Podobné překlady pro "brát se" anglicky

brát sloveso
English
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso
zbavit se sloveso
týkat se sloveso
English