česko-anglicko překlad pro "brát"


Nechceš hledat brat
CS

"brát" anglický překlad

EN

CS brát
volume_up
[beru] {sloveso}

Nebudeme-li to však brát vážně, nebude nás brát vážně ani zbytek světa.
But if we do not take it seriously, neither will the rest of the world.
Momentálně nejsou schopni brát si další půjčky nebo zvýšit produktivitu.
Currently, they are not able to take out further loans or to improve productivity.
Je nanejvýš důležité brát tuto skutečnost při úvahách o zdravotní strategii v potaz.
It is essential to take this fact into account when considering health strategy.

Příklady použití pro "brát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMyslím, že je důležité brát zprávu na vědomí v kontextu, do něhož je zasazena.
I think it is important to recognise the report in the context in which it is set.
CzechProto nesmíme tuto záležitost brát jako běžnou agendu, ale musíme jednat rychle.
We therefore must not treat this as run-of-the-mill and we must act quickly.
CzechPři plánování nové evropské dopravní politiky je třeba brát v úvahu také ICT řešení.
ICT solutions must be included when planning the new European transport policy.
CzechPrůzkum veřejného mínění tento přístup většinou podporuje a je třeba ho brát v úvahu.
Public opinion polls tend to support this approach and they cannot be ignored.
CzechAno, Basilej by měla brát v úvahu sítě malých bank, které se vzájemně podporují.
Yes, Basel should look at networks of small banks supporting each other.
CzechPonaučení, které si z ní můžeme vzít, je proto potřeba brát i na celosvětové úrovni.
The lessons we need to draw from it must therefore be drawn at a global level as well.
CzechDomnívám se, že při vytváření nových právních předpisů musíme brát v úvahu realitu.
I believe that in drawing up new regulations, reality must be considered.
CzechMůžeme proto uvažovat, že je začneme brát jako invalidy a že vytváříme společnost invalidů?
Can we contemplate treating them as invalids and creating a society of invalids?
CzechI to je důležitý bod, na nějž je třeba brát při provádění strategie Evropa 2020 zřetel.
This will also be an important point to note when implementing Europe 2020.
CzechMusíme totiž brát v úvahu nejen udělování, ale i odebírání těchto licencí.
We must consider not only licensing, but also withdrawal of that licence.
CzechJe zde jeden malý detail, který bychom měli brát v úvahu; jaký má na to názor veřejnost?
There is one small detail which we should ponder: what are the public's views on this?
CzechMohli bychom tu, prosím, brat ohled na práva poslanců tohoto Parlamentu?
Could we please have some respect for the rights of Members of Parliament?
CzechDruhá věc byla, že jsem přestal brát výplatu v kostele, kde kážu.
The second thing was, I stopped taking a salary from the church that I pastor.
CzechÚkolem EU není tyto sporty řídit ani na sebe brát roli jakési policie pro sport.
It is not the role of the EU to govern these sports nor indeed act as some kind of sports police.
CzechExistují však ukazatele i mimo Pakt stability a růstu, které je rovněž třeba brát v úvahu.
But there are indicators beyond the Stability and Growth Pact that need respecting too.
CzechUpozornili však na to, že v tomto případě musíme brát na vědomí vyšší náklady.
But they said that we have to be aware that this is more costly.
CzechProto také musíme brát v úvahu, co se ve světě děje v oblasti rozvojové pomoci.
For that, we also need to consider what is happening in terms of development aid around the world.
CzechOtázky biologické rozmanitosti se musí brát v úvahu při provádění zemědělských praktik.
Biodiversity issues must be taken into account when farming practices are being implemented.
CzechDomnívám se, že bychom neměli brát v úvahu jiná než výhradně technická a právní kritéria.
I believe we should not consider any criteria other than the strictly technical and legal.
CzechJe proto nutno brát v potaz další technologický vývoj v budoucích desetiletích.
Further technological developments in future decades should therefore be taken into consideration.