česko-anglicko překlad pro "brány"

CS

"brány" anglický překlad

volume_up
brány {ž mn. č.}
EN
CS

brány {ženský rod množné číslo}

volume_up
brány
Mír a stabilita na Balkáně, u brány EU, je rozhodně záležitostí Evropanů.
Peace and stability in the Balkans, at the gates of the EU, is very much a matter for Europeans.
Pokud Čína nespolupracuje, není důvod, abychom otevírali brány jejich dovozům - to je moje stanovisko.
If China does not cooperate, then we need not open our gates to their imports - that is my opinion.
Pokud se Středozemní moře změnilo ve hřbitov, morální odpovědnost nesou ti, kdo otevřeli brány nelegálním plavidlům.
If the Mediterranean is a graveyard, the moral responsibility lies with those who opened up the gates to illegal vessels.
brány
brány

Příklady použití pro "brány" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZavedou-li se přísnější požadavky na označování, budou brány v potaz.
If more stringent labelling requirements are indicated, they will be considered.
CzechDomnívám se, že Evropská unie nesmí dovolit, aby podobné dokumenty byly brány v potaz.
I believe that the European Union cannot allow reference to be made to such documents.
CzechZkontrolujte nastavení brány firewall a proxy serveru u výchozího připojení k Internetu.
Check the firewall or proxy settings for your default Internet connection.
CzechVolba Soukromé trvale změní konfiguraci brány firewall tak, aby povolovala komunikaci.
Choosing "Private" permanently changes the firewall configuration to allow communication.
CzechV nastavení programu brány firewall zkuste otevřít následující výjimky:
In your firewall program’s settings, try opening the following exceptions:
CzechNásledující část uvádí, jak určit, které brány firewall jsou v počítači nainstalovány:
Here's how to determine which firewalls are installed on your computer:
CzechU brány Windows Firewall lze přizpůsobit čtyři nastavení pro každý typ síťového umístění.
You can customize four settings for each type of network location in Windows Firewall.
CzechPokud se tato chyba stále zobrazuje, může jej blokovat program brány firewall.
If you’re still seeing this error, it might be because a firewall program is blocking the tuner.
CzechPostup je uveden v tématu Povolení komunikace programu prostřednictvím brány Windows Firewall.
To learn how to do this, see Allow a program to communicate through Windows Firewall.
CzechKroky ke konfiguraci brány firewall jsou různé podle toho, kterou bránu firewall používáte.
The steps for configuring a firewall will vary depending on which firewall you're using.
CzechVítám proto skutečnost, že jsou při schvalování brány v potaz i tyto etické aspekty.
I therefore welcome the fact that these ethical aspects are taken into account during approval.
CzechJiné brány firewall však budou vyžadovat provedení změn v nastavení svého softwaru.
However, other firewalls will require you to make changes to how the firewall software is set up.
CzechZkontrolujte nastavení brány firewall a zajistěte, aby bylo povoleno sdílení souborů a tiskáren.
Check the firewall settings and make sure that file and printer sharing are enabled.
CzechPokud tuto žádost schválí většina, zbývající dvě nebudou brány v potaz.
If that request is approved by a majority, the other two will lapse.
CzechZdá se vám, že vaše názory nejsou brány vážně, protože jste mladí?
Do you have the feeling that because you are young, you are not always taken seriously?
CzechPokud je tento parametr vynechán, určí se rozhraní z adresy brány.
When the if parameter is omitted, the interface is determined from the gateway address.
CzechPaní Muscardiniová, právě jsem řekla, že pozměňovací návrhy nebudou brány v potaz.
Madam Muscardini, I just said that the amendments had lapsed.
CzechVěřím, že výsledky veřejných konzultací budou brány v potaz i v tomto případě.
I trust that the results of the public consultations will be brought into the equation in this case.
CzechMír a stabilita na Balkáně, u brány EU, je rozhodně záležitostí Evropanů.
Peace and stability in the Balkans, at the gates of the EU, is very much a matter for Europeans.
CzechZde jsou uvedeny odpovědi na některé běžné otázky, které se týkají brány firewall.
Here are answers to some common questions about firewalls.