česko-anglicko překlad pro "bránit se"

CS

"bránit se" anglický překlad

CS

bránit se {reflexivní sloveso}

volume_up
Musíme být schopní bránit se proti nečestným obchodním praktikám.
We must be able to defend ourselves against unfair trading practices.
Křesťanská Evropa musí zaujmout sebevědomý postoj a bránit se.
Christian Europe must take a self-confident approach and defend itself.
Je oprávněn bránit se proti lidem, jejichž cílem je zničit tento stát.
It is entitled to defend itself against people whose aim it is to destroy the State.
Zároveň máme sklon bránit se legislativní jednotnosti proti terorismu, přestože víme, že důsledky jsou podobně zhoubné.
Equally, we tend to resist legislative uniformisation against terrorism, although we know that the consequences are similarly destructive.
Požadujeme referendum o každé změně Lisabonské smlouvy, aby měl irský lid příležitost bránit se tomu, aby se stal naprostým otrokem finančních trhů.
We demand a referendum on any change to the Lisbon Treaty so the Irish people will have the opportunity to resist being turned into full-time serfs of the financial markets.

Příklady použití pro "bránit se" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTudíž Evropa již není jen vzorem, stala se nepřítelem, kterému se musíte bránit.
So Europe is not just an example now to emulate; it's an enemy to fight and to resist.
CzechMusíme se rozhodně bránit jakémukoli zesílení toku nelegálních přistěhovalců.
Any upsurge in the flow of illegal migrants must be decisively countered.
CzechGlobalizaci se musíme bránit, jednotlivě či společně, nebo nás všechny zničí.
Globalisation must be resisted, individually or collectively, or it will destroy us all.
CzechJe to tak, že inteligentním dopravním systémům se nesmíme bránit - je třeba je vítat.
Certainly, the Intelligent Transport Systems cannot be opposed: they are to be welcomed.
CzechJe oprávněn bránit se proti lidem, jejichž cílem je zničit tento stát.
It is entitled to defend itself against people whose aim it is to destroy the State.
CzechDěti je třeba poučit, jak se bránit nebezpečnému chování na Internetu.
Children should be taught how to avoid dangerous behaviour on the Internet.
CzechTento článek obsahuje tipy a rady, jak se bránit malwarové infekci.
This article contains tips and pointers for preventing malware infection.
CzechJen minulý týden jsem dostala dopis s dotazem: "Jak se mám bránit?
Only last week I received another letter asking: 'How can I defend myself?
CzechJe to tak, že bychom se mohli bránit vůči jakékoli formě revizionismu, jakékoli historické nepravdě.
It is so that we may guard against any form of revisionism, any historical untruth.
CzechPochopitelně se bude bránit takovému srvnání a to je přirozené.
You know, they'll resist that comparison and that's natural, that's human.
CzechNení zde přítomna, a proto se nemůže bránit proti takovému útoku.
She is not present here, which means that she cannot defend herself against that attack.
CzechPrezidentu Clintonovi se dařilo bránit jim v tom po dobu 10 let.
President Clinton had managed to stop them from signing it for 10 years.
CzechMusíme být schopní bránit se proti nečestným obchodním praktikám.
We must be able to defend ourselves against unfair trading practices.
CzechA co říká směrnice o právu lidí se bránit a nepodlehnout celosvětovému přistěhovalectví?
What about the right of people to protect themselves and not to be submerged by global immigration?
CzechZnovu potvrzujeme, že mají právo se bránit a zůstat sami sebou.
We reassert their right to defend themselves and to remain themselves.
CzechKřesťanská Evropa musí zaujmout sebevědomý postoj a bránit se.
Christian Europe must take a self-confident approach and defend itself.
CzechMusíme se umět bránit, jestliže jiné země pomocí státních subvencí narušují hospodářskou soutěž.
We must be able to defend ourselves if other countries distort competition using state subsidies.
CzechPočítač se musí bránit před hackery, viry, červy, spywarem a dalšími typy škodlivého softwaru.
From hackers, viruses, worms, spyware, and other types of malware, your PC has a lot to fend against.
CzechTakže, když se nám to snaží vrátit, neměli bychom se bránit.
So when they try to give back, we shouldn't be on the defensive.
CzechObčané mají právo bránit se i v těchto situacích.
Citizens have the right to defend themselves in these situations too.

Podobné překlady pro "bránit se" anglicky

bránit sloveso
se zájmeno
se předložka
English
vrátit se sloveso
vzdát se sloveso
vyhnout se sloveso