česko-anglicko překlad pro "bránil"

CS

"bránil" anglický překlad

EN
CS

bránil {sloveso}

volume_up
bránil (také: překážel, zdržoval)
volume_up
impeded {příč. min.}

Příklady použití pro "bránil" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV důsledku vytrvalého deště, který bránil vstupu na pole, nebylo možné na podzim zasít.
Seed could not be sown in autumn due to the continual rain that prevented access to the land.
CzechPokud byste podporoval obecný zájem, bránil byste a hovořil trochu více o pracovnících.
If you supported the general interest, you would defend and speak a little more about the workers.
CzechZápad nesmí zapomínat, kdo bránil zásady svobody, když byly ohroženy v jiných místech.
The West must not forget who defended the principles of liberty when they were under threat elsewhere.
CzechBránil se odporu Rady vůči Paktu stability a růstu.
He resisted the opposition of the Council to the Stability and Growth Pact.
CzechV této Evropě neexistuje zákon, který by komukoliv bránil používat svou mateřštinu, a to ani na Slovensku.
In that Europe, there is no law preventing anyone from using their mother tongue, not even in Slovakia.
CzechByl, jak jste řekl, obráncem lidských práv a bránil práva lesbických, homosexuálních a bisexuálních lidí.
He was, as you said, a human rights defender and he defended the rights of lesbian, gay and bisexual people.
CzechJe nepřijatelné, aby tomu náš nový jednací řád bránil.
It is unacceptable that our new rules prevent this.
CzechNepochybně ano, alespoň to tvrdí Účetní dvůr, a vy jste tam proto, abyste bránil toto stanovisko zuby nehty.
Without a doubt, or so says the Court of Auditors, and you are there to defend this stance with tooth and nail.
CzechBylo by opravdu hanebné, kdyby nám nedostatek zdrojů bránil v tom, abych na tyto žádosti různých zemí reagovali.
It would be a real shame if a lack of resources prevented us from responding to these requests from countries.
CzechPo mnoho let plnil Evropský soud pro lidská práva svou roli velmi dobře, bránil slabé a pronásledované.
For many years, the European Court of Human Rights has fulfilled its role very well, defending the weak and the persecuted.
CzechCo se týče daně z finančních transakcí, jménem Evropské unie jsem ji slovem i skutkem bránil ve skupině G20.
I have already defended, in word and in deed, the financial transaction tax in the G20 on behalf of the European Union.
CzechNechcete-li, aby ukazatel při psaní bránil ve výhledu, zaškrtněte políčko Skrýt ukazatel při psaní v části Viditelnost.
To ensure that the pointer doesn't block your view of the text you're typing, under Visibility, select the Hide pointer while typing check box.
CzechV roce 1991 vzdoroval v Litvě neozbrojený dav několika tisíc lidí útoku sovětské armády a bránil svobodu a nezávislost.
In 1991 in Lithuania, an unarmed crowd of several thousand people resisted the aggression of the Soviet army and defended freedom and independence.
Czech. - (DE) Nebylo možné použít jmenovité hlasování k bodu 29, protože mi v tom aktivně bránil pracovník služby v jednacím sále.
in writing. - (DE) It was not possible to give a roll-call vote on paragraph 29, as I was actively prevented from doing so by the usher.
CzechZa druhé, přestaňme být, kolegyně a kolegové, naivní a nemysleme si, že by dosavadní vízový režim bránil zločincům překračovat hranice.
Secondly, ladies and gentlemen, we cannot be so naive as to imagine that the current regime prevents criminals from crossing the border.
CzechBohužel jsem nepochopil, které iniciativy Evropa hodlá realizovat, aby se s touto situací skoncovalo, bránil mír, svoboda a občanská práva.
Unfortunately, I have not understood which initiatives Europe intends to implement in order to put an end to this situation, to defend peace, freedom and civil rights.
CzechPodle mě je zcela nepřijatelné, aby francouzský policista bránil vozidlu identifikovanému jako vozidlo ve službách Parlamentu v příjezdu ke sněmovně.
In my view, it is entirely unacceptable for a French police officer to prevent a vehicle identified as being on Parliament's business from reaching the House.
CzechJediná věc, které bych se bránil, je stanovení konkrétních cílů, pokud jde o percentuální podíl žen, které by měly dosáhnout danou vědeckou hodnost nebo pozici.
The only thing I hold back from is setting specific objectives for the percentage of women that should reach this grade or that grade or that position or another position.
CzechDůrazně jsem se bránil proti hlasům v Evropě, které vzbuzovaly dojem, že na výrobě, koupi a používání motorových vozidel je cosi nemorálního, dokonce kriminálního.
I put up a vigorous defence against those voices in Europe who give the impression that there is something immoral, even criminal, in building, purchasing and driving motor cars.
CzechPřipomněla bych panu Higginsovi, že svým působením v hnutí Solidarita jste bránil pracující a jejich práva a domnívám se, že tato sněmovna by měla historická fakta brát v úvahu.
I would remind Mr Higgins that you, in your work in the Solidarity movement, defended workers and their rights, and I think the historical facts should be reflected it in this House.