česko-anglicko překlad pro "bránění"

CS

"bránění" anglický překlad

CS

bránění {střední rod}

volume_up
bránění (také: překážka, zábrana)
volume_up
hindrance {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bránění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZnamená snad bránění všem občanům v tom, aby se veřejně hlásili ke svému náboženství?
Does it mean perhaps preventing all citizens from publicly expressing their religion?
CzechNejde zde o účast občanů, nýbrž o další bránění evropské jednotě.
This is not about citizen participation, but about halting further European unity.
CzechVyžaduje jednotnou podporu obyvatelstva v bránění těchto hodnot.
It demands unanimous support from the population in defending those values.
CzechJedním ze způsobů bránění je projevit malou, případně žádnou snahu dosáhnout vzájemného uznávání.
One way of hindering it is to show little or no desire to achieve mutual recognition of stock.
CzechCítili se jako ruští občané, v Rusku byli vítáni a jako ruští občané byli i bráněni.
They felt like Russian citizens, they were welcomed in Russia and they were defended like Russian citizens.
CzechMám ještě jednu poslední věc, která se týká toho, co jsme slyšeli o bránění novinářům ve vyšetřování nehody.
I have one final point, which is that we have heard about journalists being obstructed in their investigation of this accident.
Czech(ES) Pane předsedající, začnu poděkováním paní Járókové za bránění romského obyvatelstva v rámci orgánů Evropské unie.
(ES) Mr President, I shall begin by congratulating Mrs Járóka on defending the Roma population within European Union institutions.
CzechPodle naší zkušenosti je to mimo jiné způsobeno tím, že se politika v oblasti bránění radikalizace zaměřuje na místní orgány.
In our experience it also comes down to the fact that the policy on tackling radicalisation is directed at local authorities.
Czech(IT) Vážený pane předsedo, dámy a pánové, mnozí z nás se při bránění Turecku při jeho vstupu do Evropy odvolávají na geopolitické důvody.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, many of us have invoked geopolitical reasons for opposing Turkey's accession to Europe.
CzechAvšak nesmíme si plést tato ustanovení týkající se evropské značky kvality s protekcionismem zaměřeným na bránění přístupu k trhu Společenství.
However, we must not confuse these provisions relating to a European quality mark with protectionism aimed at blocking access to the Community market.
CzechKaždý má právo na názor, jaký je nejlepší způsob bránění lidských práv, a musím respektovat ty, kdo říkají, že bychom měli ceremonii bojkotovat.
Everyone has the right to have a view on the best way of defending human rights, and I have to respect those who say that we should boycott the ceremony.
CzechJediné opatření, které můžeme přijmout, je zakázat provoz těchto obchodů a následně se zaměřit na bránění prodeji těchto látek po internetu.
The only measure that we can take is to ban these stores from operating, after which we need to focus our efforts on halting the online sale of these substances.
CzechV boji proti terorismu je důležité dodržovat lidská práva nejen jako principiální otázku, ale rovněž kvůli bránění radikalizace na celém světě.
In the fight against terrorism, it is important to respect human rights not only as a matter of principle, but also to counter radicalisation around the world.
CzechVíce se starala o bránění svého historického dědictví než o obranu obživy našich občanů v budoucnu a samozřejmě peněžní měny Irska a Evropy.
They have been more concerned to defend their historical legacy than to defend the future of our people's livelihoods, and indeed Ireland's and Europe's currency.
CzechNavíc k této dramatické situaci by mohlo mít bránění přístupu k doktorovi nebo lékařskému středisku katastrofické důsledky pro celou generaci.
In addition to this dramatic situation, the obstruction of access to a doctor or a healthcare facility could have catastrophic consequences for an entire generation.
CzechNávrat k násilí, jaké bylo vůči demonstrantům íránskými orgány přijato, je nepřijatelné, stejně tak jako cenzura tisku a bránění v přístupu k informacím.
The recourse to violence taken by the Iranian authorities towards demonstrators is unacceptable, as are the censorship of the press and obstacles to information.
CzechBránění nepálským Tibeťanům v účasti při nedávných volbách exilového ministerského předsedy považuji za nepřijatelné porušení základních lidských práv.
I consider preventing the participation of Tibetans from Nepal in the recent elections of the Prime Minister in exile an unacceptable violation of fundamental civil rights.
CzechZa druhé, vážený pane předsedající, Evropská unie je neodvolatelně a nepopiratelně odhodlaná prosazovat lidská práva a musí být při bránění těchto postojů velmi silná.
Secondly, Mr President, the European Union is irrevocably and unquestionably committed to human rights and it has to be very firm when defending those positions.
CzechZásadní otázkou je proto bránění přijetí opatření pod záminkou krize, což ohrožuje právo žen na rovnost a potřebnou hospodářskou a sociální soudržnost.
Preventing the taking of measures, under the pretext of the crisis, which threaten women's right to equality and to the necessary economic and social cohesion, is therefore a crucial issue.
CzechPřesto jsme stále svědky často silné nacionalistické rétoriky, jejímž cílem je upevňování národnostních rozdílů v Bosně a Hercegovině a bránění národnímu usmíření.
Despite this we are still frequently confronted with fiercely nationalistic rhetoric aimed at reinforcing national differences in Bosnia Herzegovina and at preventing national reconciliation.