česko-anglicko překlad pro "bránící"

CS

"bránící" anglický překlad

volume_up
bránící {příd. jm.}
CS

bránící {přídavné jméno}

volume_up
bránící

Příklady použití pro "bránící" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVe skutečnosti se domnívám, že je to velká překážka bránící záchraně eura, není-liž pravda?
Actually, I believe it is a major impediment to saving the euro, is it not?
CzechTento druh překážky bránící svobodě pohybu nesmí v EU existovat.
This type of barrier to freedom of movement must not exist within the EU.
CzechZpráva Marca Tarabelly zřetelně zdůrazňuje největší potíže bránící rovnému postavení mužů a žen.
The report of Marc Tarabella clearly emphasises the greatest barrier to gender equality.
CzechPro demotivující překážky bránící propouštění pro nadbytečnost proto potřebujeme minimální rámec.
We therefore need a minimum framework of disincentives for redundancy.
CzechStrana Junilistan podporuje opatření bránící znečišťování z lodí.
The June List supports measures to prevent pollution from ships.
CzechNejvětší překážkou bránící zavádění inovativních zařízení je ovšem jejich vysoká cena.
It is, indeed, the high price of innovative equipment which is the greatest obstacle to its coming into use.
CzechJedním z cílů v této oblasti je zmírnit překážky bránící růstu malých a středních podniků.
One of the goals in this area is to reduce barriers to the growth of small and medium-sized enterprises.
CzechŽádám, aby byly odstraněny překážky bránící volnému pohybu rumunských a bulharských pracovníků.
I call for the barriers preventing the free movement of Romanian and Bulgarian workers to be lifted.
Czech(b)  Administrativní a technické překážky bránící volnému pohybu
(b) Administrative and technical barriers to free movement
CzechExistují-li legislativní překážky bránící rovnocennému postavení mužů a žen, jen třeba je odstranit.
If there are legislative obstacles to an equivalent status for men and women they must be removed.
CzechJedná se v prvé řadě o politiky bránící hospodářské a geostrategické zájmy evropských mocností.
These are principally policies in defence of the economic and geostrategic interests of the European powers.
CzechNejvětší překážkou bránící začlenění Romů do většinové společnosti je chudoba a nízká úroveň vzdělání.
The biggest barrier to Roma inclusion with the majority society is poverty and low levels of education.
CzechTakže ve vědě existují dva chybné přístupy bránící pokroku.
So, in science, two false approaches blight progress.
CzechStátní dotace a předpisy bránící vstupu nových subjektů brání také Evropě zaujmout vůdčí místo.
State subsidies and regulations hindering new entrants are preventing the European economy from being in the lead.
CzechHlavní překážkou bránící renovaci budov v oblasti bydlení a malých a středních firem je nedostatek financí.
The lack of funding is a major obstacle to the renovation of buildings in the residential and SME sectors.
CzechKatolíci bránící obsazení budov v Hanoji a náležející k apoštolskému nunciátu byli napadeni zásahovými jednotkami.
Catholics who oppose the seizure of buildings in Hanoi belonging to the Apostolic Nuncia are attacked by hit squads.
CzechPotřebujeme, aby evropské statistiky byly nezávislé, a musíme přijmout efektivní opatření bránící daňové konkurenci.
We need European statistics that are independent and we need to take effective measures to prevent tax competition.
CzechJe důležité zemědělcům zajistit příjem a vytvořit preventivní mechanismy bránící enormnímu kolísání cen a trhů.
It is essential to ensure income for farmers and create mechanisms to prevent enormous volatility in terms of prices and markets.
CzechJe také velice důležité zavádět technologie bránící plýtvání vodou a zlepšovat informovanost společnosti o tomto problému.
It is also essential to implement technology to prevent water from being wasted and to raise social awareness of this problem.
CzechÚspěšný jednotný trh by měl povzbuzovat podnikatelského ducha a odstranit překážky bránící zakládání nových malých a středních podniků.
A successful Single Market should encourage entrepreneurship and remove obstacles hindering the establishment of new SMEs.