česko-anglicko překlad pro "bouřlivé"

CS

"bouřlivé" anglický překlad

volume_up
bouřlivé {podstatné jméno}
CS

bouřlivé {podstatné jméno}

volume_up
volume_up
roughousing {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bouřlivé" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPaní předsedající, rozprava o Arktidě dnes odpoledne jistě vyvolala bouřlivé reakce!
Madam President, the Arctic debate has certainly generated some heat this afternoon!
CzechPaní předsedající, bouřlivé finanční události několika posledních dnů změnily svět.
Madam President, the turbulent financial events of the last few days have changed the world.
CzechPákistán zažívá bouřlivé časy a my tuto zemi musíme podpořit.
Pakistan is facing turbulent times and we must stand with it.
CzechOsudy tohoto balíčku námořní bezpečnosti jsou bouřlivé.
The course of this maritime safety package has been turbulent.
CzechVyvolalo to již bouřlivé reakce v právních organizacích a sdruženích po celé EU.
It destroys the right of the accused to a real defence; it has already led to violent reactions in legal bodies and associations throughout the EU.
CzechProblém rozdělení vlastnictví je důvodem našich horlivých diskusí, které byly častokrát dost bouřlivé.
The subject of ownership unbundling has been cause for a great deal of debate between us, which at times has been quite fierce.
CzechVčera jsme věnovali tři hodiny bouřlivé diskusi o tom, kde mají být umístěni vězni a ti, kterým zločiny nebyly prokázány.
We devoted three hours of heated debate yesterday to the question of where to put the prisoners and those whose crimes have not been proven.
CzechJsou to -- jak můžete již vidět dnes -- skoro pokaždé velice bouřlivé a těžké časy a velice často i krvavé časy.
And these are -- and we see it very clearly today -- nearly always highly turbulent times, highly difficult times, and all too often very bloody times.
CzechBlížíme se ke konci velice bouřlivé práce na tom, jakou podobu bude mít Evropská služba pro vnější činnost, o které dnes máme hlasovat.
We are coming to the end of the rather tumultuous work on the form to be taken by the European External Action Service, on which we are about to vote today.
CzechChci využít této příležitosti a poděkovat Jeanu-Claudu Trichetovi za skvělou spolupráci, a především za jeho klíčovou úlohu v této bouřlivé době.
I want to use this opportunity to thank Jean-Claude Trichet for an excellent cooperation and especially for his crucial role during these turbulent times.
CzechV této bouřlivé době existuje mnoho problém: závažná hospodářská recese, nejistota ve věci Lisabonské smlouvy a nadcházející jednání na konferenci o klimatu v Kodani.
There are many challenges in these turbulent times: a severe economic recession, the uncertainty as regards the Treaty of Lisbon and the negotiations ahead of the climate conference in Copenhagen.