česko-anglicko překlad pro "bouře"

CS

"bouře" anglický překlad

volume_up
bouře {ž mn. č.}
CS

bouře {ženský rod množné číslo}

volume_up
bouře
Nedávno mu vyšla skvělá kniha s názvem "Bouře mých vnoučat" (Storms of My Grandchildren).
He came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."
Jste-li sami, když ve světě zuří bouře, nejste silní.
You are not in a strong position if you are alone when storms are raging in the world.
Jedním z největších nepřátel jsou bouře.
One of the biggest enemies are the storms.
To je pro letectví součást života, ale nejde jen o sopky, ale i o bouře, sníh a podobné události, které všechny nabourávají letový provoz.
This is all part of life for the aviation industry, but it is not only volcanoes but also thunderstorms, snow and such occurrences which all disrupt aviation.

Příklady použití pro "bouře" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechByl jsem ve skutečnosti ve svém domě v Toulose, dámy a pánové, když bouře udeřila.
I was actually at my home in Toulouse, ladies and gentlemen, when the storm struck.
CzechPamatujeme si, že bouře uvěznila čtyři plavidla a způsobila smrt osmi námořníků.
We remember that the storm trapped four vessels and caused the death of eight sailors.
CzechZatímco zuří bouře, musíme být schopni podívat se rozhodněji do budoucnosti.
While the storm rages, we need to be able to look to the future more determinedly.
CzechVe dnech 27. a 28. února zasáhla některé francouzské regiony prudká bouře.
On 27 and 28 February, the violent storm Xynthia battered several French regions.
CzechTeď nemyslím jen ten zvuk, mám na mysli opravdu se zaposlouchat do bouře v nás.
Now, I don't mean just the sound; I mean really listen to that thunder within yourselves.
CzechNedávno mu vyšla skvělá kniha s názvem "Bouře mých vnoučat" (Storms of My Grandchildren).
He came out with a wonderful book recently called "Storms of My Grandchildren."
CzechZáchranné čluny by měly být připraveny ještě před vyplutím, nikoliv až když vypukne bouře.
Lifeboats should be made ready before the voyage, not in the middle of a storm.
CzechBouře byla mimořádně intenzivní; zavinila ničivé povodně podél francouzského pobřeží.
The storm was exceptionally intense; it caused devastating floods along the French coast.
CzechV důsledku této finanční bouře byla přijata přísná opatření a došlo ke ztrátě pracovních míst.
Severe measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
CzechVyužití prostředků z Fondu solidarity EU: Portugalsko - povodně; Francie - bouře Xynthia (
Mobilisation of the EU Solidarity Fund: Portugal - floods; France - Xynthia (storm) (
CzechDalším bodem je prohlášení Komise o dopadech bouře Xynthia v Evropě.
The next item is the Commission statement on the effects of storm Xynthia in Europe.
CzechViděl jsem, spolu se všemi ostatními, jaké dramatické dopady bouře Klaus způsobila.
I saw, along with everyone else, what the dramatic consequences were in the wake of storm Klaus.
CzechDopady bouře Xynthia byly poškozeny také další regiony v Evropě.
Other regions in Europe have been equally devastated by the impact of storm Xynthia.
CzechAle když jsem se podívala s odstupem, cítila jsem se být v studeném, tvrdém centru dokonalé bouře.
But when I stepped back, I felt myself at the cold, hard center of a perfect storm.
CzechJel jsem do oka bouře, do Západní Virginie, nejnezdravějšího státu v Americe.
I went to West Virginia, the most unhealthy state in America.
CzechBouře Klaus způsobila zejména zničení infrastruktury v zemi.
Storm Klaus caused devastation, in particular to the country's infrastructure.
CzechVláda neodhadla závažnost tropické bouře, která se blížila k ostrovu.
The Government failed to predict the seriousness of the tropical storm approaching the island.
CzechDramatické dopady bouře "Klaus” přes jižní Evropu (rozprava)
The dramatic consequences of the 'Klaus' storm in Southern Europe (debate)
Czech(FR) Pane předsedající, dámy a pánové, ve dnech 27. a 28. února zasáhla Francii bouře Xynthia.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, on 27 and 28 February storm Xynthia assailed France.
CzechVyjadřovali jsme tyto obavy již dlouho, dříve, než začaly hladové bouře nebo finanční krize.
We were expressing these fears a long time ago, before the hunger riots or the financial crisis.