česko-anglicko překlad pro "Bosna-Hercegovina"

CS

"Bosna-Hercegovina" anglický překlad

CS

Bosna-Hercegovina {vlastní jméno}

volume_up
1. geografie
Bosna-Hercegovina
Albánie není Černá Hora a Bosna-Hercegovina není Kosovo.
Albania is not Montenegro, and Bosnia-Herzegovina is not Kosovo.
Kromě jiných důležitých rozhodnutí bylo stanoveno, že Bosna-Hercegovina a Černá hora, stejně jako Srbsko, budou využívat zvýšené spolupráce s NATO.
In addition to other important decisions, it was decided that Bosnia-Herzegovina and Montenegro, as well as Serbia, would benefit from increased cooperation with NATO.

Příklady použití pro "Bosna-Hercegovina" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNikdy nebylo řečeno, že Bosna a Hercegovina je větší bezpečnostní problém než Kosovo.
Bosnia and Herzegovina was never said to be a bigger security problem than Kosovo.
CzechPředstavuje významný krok k tomu, aby se Bosna a Hercegovina vymanila ze své závislosti.
It represents a significant step away from dependency for Bosnia and Herzegovina.
CzechK dalším možným uchazečům patří Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora a Srbsko.
Other potential candidates include Albania, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Serbia.
CzechK Evropské unii může přistoupit jedině celý stát Bosna a Hercegovina.
Only the entire state of Bosnia and Herzegovina can accede to the European Union.
CzechO podání žádosti o členství uvažují Bosna a Hercegovina a Srbsko.
Bosnia and Herzegovina and Serbia are both considering submitting an application.
CzechBosna a Hercegovina není co do plnění kritérií tak moc daleko za Srbskem.
Bosnia and Herzegovina is really not that far behind Serbia in complying with the criteria.
CzechJejí sousedé, Bosna a Hercegovina a Makedonie, takové štěstí nemají.
However, its neighbours, Bosnia and Herzegovina and Macedonia, have not been so fortunate.
CzechDohoda ES/Bosna a Hercegovina o stabilizaci a přidružení (
Stabilisation and Association Agreement between the EC and Bosnia and Herzegovina (
CzechBosna a Hercegovina byla také místem, kde v Evropě v 90. letech 20. století probíhala krvavá válka.
It was also in Bosnia and Herzegovina that we had a bloody war in Europe in the 1990s.
CzechA Bosna a Hercegovina si jednoduše nemůže dovolit zůstat pozadu.
Bosnia and Herzegovina simply cannot be allowed to remain behind.
CzechMnohem více starostí mi však dělá Bosna a Hercegovina.
However, it is Bosnia and Herzegovina which causes me much more concern.
CzechAlbánie a Bosna a Hercegovina splnily všechny podmínky a očekávají uvolnění vízového režimu.
Albania and Bosnia and Herzegovina have met all the conditions and stand ready for visa liberalisation.
CzechBosna a Hercegovina byla a je předmětem intenzivních jednání na všech úrovních Rady.
Bosnia Herzegovina has been and continues to be the subject of intense negotiations at all levels of the Council.
CzechDohoda ES/Bosna a Hercegovina o stabilizaci a přidružení (
EC-Bosnia Herzegovina Stabilisation and Association Agreement (
CzechAlbánie není Černá Hora a Bosna-Hercegovina není Kosovo.
Albania is not Montenegro, and Bosnia-Herzegovina is not Kosovo.
CzechPokud víme, Albánie a Bosna a Hercegovina ještě tato technická opatření plně nezavedly.
As far as we are aware, Albania and Bosnia and Herzegovina have still not implemented these technical measures in full.
CzechBosna a Hercegovina musí provést významné změny svých vnitřních struktur a rozhodovacích procesů.
Bosnia Herzegovina must carry out significant changes to its internal structures and decision-making processes.
CzechMá-li si stát Bosna a Hercegovina získat důvěru svých občanů, je nezbytná bezpečnost a stabilita.
Security and stability are vital if the citizens are to put their trust in the state of Bosnia and Herzegovina.
CzechZ tohoto důvodu musí Bosna a Hercegovina z mého hlediska překonat vnitřní překážky, které zde stále existují.
That is why, for me, Bosnia and Herzegovina need to overcome the internal barriers that still exist.
CzechZemě regionu jsou samozřejmě Chorvatsko, Kosovo, Bosna a Hercegovina, Makedonie, Černá Hora a Albánsko.
The countries of the region are of course Croatia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Albania.