česko-anglicko překlad pro "bonus"

CS

"bonus" anglický překlad

EN

"bonus" český překlad

volume_up
bonus {podstatné jméno}
CS
CS

bonus {mužský rod }

volume_up
volume_up
bonus {podstatné jméno}
V některých čtvrtletích si tyto činnosti bezpochyby vysloužily i bonus.
No doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
BONUS bude v souvislosti s těmito budoucími investicemi tvořit část programu.
BONUS will form part of the platform for this investment in the future.
A bonus, který objevil, je že ve skutečnosti bude vydělávat ještě víc peněz.
And a bonus he's discovering is he's actually going to make even more money.
volume_up
increase {podstatné jméno}
Aby se nyní ceny stabilizovaly, je nutno naléhavě odebrat bonus ve výši 2% ročního růstu nad danou kvótu.
To stabilise prices now, the bonus of 2% of the annual increase beyond the quota must be withdrawn urgently.
EN

bonus {podstatné jméno}

volume_up
bonus (také: increase)
No doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
V některých čtvrtletích si tyto činnosti bezpochyby vysloužily i bonus.
BONUS will form part of the platform for this investment in the future.
BONUS bude v souvislosti s těmito budoucími investicemi tvořit část programu.
And a bonus he's discovering is he's actually going to make even more money.
A bonus, který objevil, je že ve skutečnosti bude vydělávat ještě víc peněz.
Bonuses, commissions, their own reality show.
Prémie, provize, jejich vlastní reality show.
The bonus formula: 700,000 divided by total game time in seconds.
Prémie se počítá následujícím způsobem: 700 000 děleno celková doba hry v sekundách.
It is therefore imperative that these rules on bonuses apply in 2011.
Je proto nezbytně nutné, aby pravidla pro prémie začala platit od roku 2011.
Bonuses, commissions, their own reality show.
Prémie, provize, jejich vlastní reality show.

Příklady použití pro "bonus" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA bonus, který objevil, je že ve skutečnosti bude vydělávat ještě víc peněz.
And a bonus he's discovering is he's actually going to make even more money.
CzechMohla by Komise uvést, o jakých nových opatřeních se uvažuje v rámci BONUS-169?
Could the Commission state what new measures are envisaged for BONUS-169?
CzechSpolečný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) (rozprava)
Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) (debate)
CzechV některých čtvrtletích si tyto činnosti bezpochyby vysloužily i bonus.
No doubt in some quarter, such activity is even viewed as deserving of a bonus.
CzechBONUS bude v souvislosti s těmito budoucími investicemi tvořit část programu.
BONUS will form part of the platform for this investment in the future.
CzechProtože nám ekologický bonus pomáhá prodávat čistší automobily namísto těch znečišťujících.
Because the environmental bonus has helped it to sell more clean cars than dirty ones.
CzechA neukazuji to proto, abych se pustila do Motoroly -- to je jen bonus.
And I'm not just showing it to pick on Motorola -- that's just a bonus.
CzechSpolečný program výzkumu a vývoje v oblasti Baltského moře (BONUS-169) (
Joint Baltic Sea Research and Development Programme (BONUS-169) (
CzechProgram BONUS je pro region Baltského moře obzvláště důležitý.
The BONUS programme is especially important to the Baltic Sea region.
Czech. - Já si od programu BONUS také mnohé slibuji.
Member of the Commission. - My expectations of the BONUS programme itself are also high.
CzechJediná věc, která makléře a jejich šéfy zajímá, je bonus.
The only thing that matters to the traders and their bosses is the bonus.
CzechExistuje něco, co by mohlo přechod na BONUS-169 ohrozit?
Is there anything that might hinder the transition to BONUS-169?
CzechNávrh, který máme dnes na stole - zkráceně označovaný jako BONUS - má za cíl tento stav změnit.
The proposal that we have on the table today - which is referred to as BONUS for short - aims to change this.
CzechOdebráním shodných dvojic v řadě získáte bonus (zejména pokud jde o kameny stejného druhu a čísla).
Removing identically matched pairs in a row earns you a bonus (especially if they're the same pattern and number).
CzechAby se nyní ceny stabilizovaly, je nutno naléhavě odebrat bonus ve výši 2% ročního růstu nad danou kvótu.
To stabilise prices now, the bonus of 2% of the annual increase beyond the quota must be withdrawn urgently.
CzechPřed programem BONUS stojí obrovský úkol spočívající ve vyřešení mnoha environmentálních problémů.
The BONUS programme has an enormous task to do in bringing to light the many environmental problems in the Baltic Sea.
CzechProgram BONUS byl zahájen osmi členskými státy.
The BONUS programme was initiated by eight Member States.
CzechAby bonus dostali, musí automobily prodávat.
The cars must be sold in order for the bonus to be granted.
CzechProto Litva a další státy kolem Baltského moře usilují o přechod programu BONUS ERA-NET+ na BONUS-169.
Consequently Lithuania and the other Baltic States strongly support the transition from BONUS ERA-NET+ to BONUS-169.
CzechJsem tedy pevnou zastánkyní programu BONUS.
I am therefore very much in favour of the BONUS programme.

Synonyma (anglicky) pro "bonus":

bonus