česko-anglicko překlad pro "bolestně"

CS

"bolestně" anglický překlad

CS

bolestně {příslovce}

volume_up
bolestně
Nezaškodilo by nám znovu si přečíst Laekenskou deklaraci, která tak bolestně shrnula problém, jemuž čelíme při překonávání rozdílů mezi ovládanými a vládnoucími.
It would do us no harm to re-read the Laeken Declaration, which summed up so poignantly the problem we face in overcoming the gap between the governed and the governors.

Příklady použití pro "bolestně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechSkutečnost, že to v dlouhém období není možné, se nyní znovu velmi bolestně projevila.
The fact that that is not possible in the long term has been demonstrated very painfully here again.
CzechZemě, které zůstávaly za hranicemi eurozóny, si toho byly bolestně vědomy.
This is something the countries that have been left out of the euro area have been made painfully aware of.
CzechNemáme jednotný evropský vzdušný prostor a to je něco, co i tentokrát bolestně scházelo.
We do not have a single European airspace, and that is something that was painfully absent this time, too.
CzechVýroční zpráva bolestně ukazuje, že v případě rozvojových zemí byla reakce EIB na krizi příliš pomalá.
The annual report painfully shows that, for developing countries, the EIB's response to the crisis has been far too slow.
CzechDnes, rok po druhém nejničivějším otřesu v historii lidstva, jsou stopy neštěstí stále bolestně patrné.
Today, a year on from the second most devastating tremor in the history of humankind, the signs of the disaster are still painfully evident.
CzechKvůli výjimečně silnému pákovému efektu a silné vazbě mezi riziky se tento proces uvolňování projevuje velmi bolestně.
Because of the exceptionally high leverage and the scale of linkages between risks, this process of unwinding is proving particularly painful.
CzechDoporučení a analýzy Účetního dvora o účinnosti politiky EU byly v posledních několika letech bolestně znepokojující.
The recommendation, the analysis of the Court of Auditors about the efficiency of EU policy has, in the last few years, been painfully disquieting.
CzechPane předsedající, domnívám se, že během této hospodářské krize je bolestně jasné, že buď v EU samostatně selžeme, nebo společně uspějeme.
Mr President, I think it has been painfully clear in this economic crisis that we either fail separately in the EU or we succeed together.
CzechNovináři v Pákistánu, Íránu, Kataru, všichni jsou si bolestně vědomi, jak je důležité chránit svobodu projevu všude na celém světě.
Journalists in Pakistan, in Iran, in Qatar, everyone is painfully aware of the importance of safeguarding freedom of expression everywhere, worldwide.
CzechChtěla bych vysoké představitelce říci, že jsem bolestně postrádala její hlas již v prvních dnech hrůz, které páchaly syrské orgány.
I would like to say to the High Representative that I sorely missed her voice during the very first few days of the horrors perpetrated by the Syrian authorities.
CzechNynější hospodářské klima je bolestně zasahuje, ať jsou to těžkosti se zachováním finančních toků nebo dopad snížených spotřebitelských výdajů.
The current economic climate is acutely affecting them, whether it is difficulties with maintaining cash flow or the impact of reduced consumer spending.
CzechA závěrem bych rád poznamenal, že finanční krize bolestně prokázala, že trvalý hospodářský růst minulých desetiletí není samozřejmostí.
I just want to conclude by saying that the financial crisis has harshly demonstrated that the continuous economic growth of past decades cannot be taken for granted.
CzechMalé podniky jsou konec konců hlavním pilířem naší ekonomiky a také odvětvím, jež je zdrojem pracovních míst, která v Evropské unii tak bolestně potřebujeme.
Small businesses are after all the mainstay of our economy and this is also the sector that provides the jobs we so sorely need in the European Union.
CzechNadále si bolestně uvědomuji situaci Dhondup Wangchena, tibetského filmaře, který trpí hepatitidou B a ve vězení naléhavě potřebuje lékařskou péči.
I remain painfully aware of the situation of Dhondup Wangchen, the Tibetan film maker, who suffers from hepatitis B and is in need of urgent medical attention in prison.
CzechBolestně si uvědomujeme krajní závislost Evropské unie na dodávkách potravinových komodit, což znamená, že zajištění potravin v Evropě zdaleka není dosaženo.
We are painfully aware of the European Union's extreme dependence on supplies of food commodities, which means that food security in Europe is far from being achieved.
CzechNezaškodilo by nám znovu si přečíst Laekenskou deklaraci, která tak bolestně shrnula problém, jemuž čelíme při překonávání rozdílů mezi ovládanými a vládnoucími.
It would do us no harm to re-read the Laeken Declaration, which summed up so poignantly the problem we face in overcoming the gap between the governed and the governors.
CzechProtože, pokud jste let nestihli o tři minuty, je bolestně snadné představit si, že jste mohli udělat jiná rozhodnutí, která by vedla k lepšímu výsledku.
Why? Well because, if you miss your flight by three minutes, it is painfully easy to imagine that you could have made different decisions that would have led to a better outcome.