česko-anglicko překlad pro "bok"

CS

"bok" anglický překlad

EN
CS

bok {mužský rod }

volume_up
Pracujeme bok po boku také v dalších oblastech, jako je například stálý krizový mechanismus.
We are also working side by side in other areas, such as the permanent crisis mechanism.
Je to legrační, když jdete, kráčíte bok po boku stejným směrem.
Walking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
V těchto pracovních táborech pracovali v otřesných podmínkách nelegální přistěhovalci bok po boku s občany členských států Evropské unie.
In those camps, illegal immigrants worked in terrible conditions side by side with citizens of European Union Member States.
bok (také: kyčel)
volume_up
hip {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRakovinu lze překonat pouze tehdy, pokud budeme bok po boku koordinovat naše úsilí.
Cancer can only be overcome if we stand shoulder to shoulder and coordinate our efforts.
CzechProto musí Evropa v tomto odvážném jednání stát Spojeným státům bok po boku.
That is why Europe must stand shoulder to shoulder with the United States in this venture.
CzechPracujeme bok po boku také v dalších oblastech, jako je například stálý krizový mechanismus.
We are also working side by side in other areas, such as the permanent crisis mechanism.
CzechJe to legrační, když jdete, kráčíte bok po boku stejným směrem.
Walking, it's funny, when you walk, you walk side-by-side in the same common direction.
CzechMusíme také pracovat bok po boku s místními nevládními organizacemi.
We must also work alongside local non-governmental organisations.
CzechPo 50 let kryli Turci Evropě bok před bolševickou expanzí.
Turks defended Europe's flank against Bolshevik expansionism for 50 years.
CzechVěřte mi, my budeme bok po boku s pracujícími bojovat za ukončení vašich politik.
Believe me, we will stand shoulder-to-shoulder with the workers in their struggle to break with your policies.
CzechV naší práci musíme stát bok po boku a čelem k budoucnosti.
We must stand shoulder to shoulder in our work, facing the future.
CzechMusíme se postavit po bok těm, kdo požadují politickou svobodu a respektování lidské důstojnosti.
We must stand shoulder to shoulder with those who are demanding political freedom and respect for human dignity.
CzechV současné době je před námi mnoho změn, kterým musíme společně čelit, bok po boku s Washingtonem.
Currently, many challenges are before us, which we must face up to together, shoulder to shoulder with Washington.
CzechChávez se tak - nepokrytě - zařadil po bok autoritativních čínských vládců prosazujících tvrdou linii.
Chávez has, therefore - unashamedly - identified himself alongside China's authoritarian and hard-line rulers.
CzechStojíme s vaší zemí a s Vámi bok po boku.
We stand shoulder-to-shoulder with your country and with you.
CzechKreativitu kladu po bok vzdělání a inovací.
I place creativity alongside education and innovation.
CzechJeho předci bojovali bok po boku s mými předky za demokracii v konfliktech, které tak zdevastovaly naši Evropu.
His forebears stood shoulder to shoulder with my forebears, fighting for democracy in those conflicts which have so disfigured this Europe of ours.
CzechV těchto pracovních táborech pracovali v otřesných podmínkách nelegální přistěhovalci bok po boku s občany členských států Evropské unie.
In those camps, illegal immigrants worked in terrible conditions side by side with citizens of European Union Member States.
CzechV některých z těchto křehkých států pracují mise Evropské unie bok po boku našim finančním nástrojů, ale ne vždy ve spolupráci s nimi.
We have EU missions in some of these fragile states working alongside, but not always together with, our financial instruments.
CzechZítra budeme stát bok po boku zaměstnancům protestujícím proti tomuto "bruselskému konsensu".
Tomorrow, we will be side by side with employees demonstrating against this 'Brussels consensus': this is the third symbol of 24 March.
CzechMaďarské předsednictví je připraveno pracovat bok po boku s francouzským předsednictvím G20 na dosažení konkrétních výsledků.
The Hungarian Presidency of the EU is ready to work shoulder to shoulder with the French Presidency of the G20 to achieve concrete results.
CzechA tu porovnal s přátelstvím, kdy dva lidé stojí bok po boku, takřka ramenem na rameni, se očima upřenýma na společný cíl.
And then he compared that to friendship, when two people stand side by side, as it were, shoulder to shoulder, with their eyes fixed on a common goal.
CzechJe pravda, jak prohlásil pan Coelho, že bychom se mohli pokusit, aby tato zpráva a vízový kodex byly zpracovány společně, bok po boku, jak se říká.
It is true, as Mr Coelho has said, that we could try to ensure that this report and the visa code are processed side-by-side, as it were.