česko-anglicko překlad pro "bojoval"

CS

"bojoval" anglický překlad

CS

bojoval {sloveso}

volume_up
bojoval (také: usiloval)
volume_up
struggled {příč. min.}
Bojoval jsem [nejasné] den byl velkou výzvou.
I struggled to [unclear] day was a huge issue.
He has struggled and he has achieved a great deal.

Příklady použití pro "bojoval" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechUjasněme si hned na začátku jednu věc: úřad OLAF je zde proto, aby bojoval proti podvodům.
Let us be clear about one thing right from the start: OLAF is there to combat fraud.
CzechVíte, že v mém předchozím mandátu jsem usilovně bojoval za Evropský výzkumný prostor.
You know that, during my previous mandate, I fought very hard for a European research area.
CzechMůj starší bratr Lenny bojoval ve Vietnamu, jen aby ho zastřelili pár bloků od našeho domu.
My big brother Lenny fought in Vietnam, only to be gunned down a few blocks from our home.
CzechTo ale nebylo na překážku tomu, abych bojoval proti Frankovi a odsuzoval Frankův systém.
This was not an obstacle to my being an anti-Franco fighter and condemning the Franco system.
CzechŽádám vás, abyste pokračoval, jsme na vás hrdí - doposud jste v Radě bojoval statečně.
I appeal to you to carry on. We are proud of you - you have fought well in the Council to date.
CzechV posledních týdnech nepřetržitě bojoval za technické podrobnosti a snažil se o zlepšení.
Over the past weeks he has constantly fought about technical details and sought improvements.
CzechPo více než dvouletém pobytu v Osvětimi uprchl a poté bojoval ve Varšavském povstání.
After spending more than two years in Auschwitz, he escaped and subsequently fought in the Warsaw Uprising.
CzechZměnit dnes své chování by všechno, za co jsem posledních 37 let bojoval, proměnilo v lež.
To change now would make a lie of everything I have said I stood for in my country for the past 37 years.
CzechEvropa vždy stála po boku každého, kdo bojoval za svobodu mírovými a demokratickými prostředky.
Europe has always stood side by side with anyone fighting for freedom by peaceful and democratic means.
CzechBojoval za ústavu a také za referendum ve Španělsku.
He fought for the Constitution and also for the referendum in Spain.
CzechEvropský parlament bojoval za udržení své úlohy a v budoucnu ji bude vykonávat ještě energičtěji.
The European Parliament has fought to retain its role and will perform its role more forcefully in future.
CzechNásledkem toho bylo vyhlazení vůdců elit národa, který bojoval za svou svobodu a svobodu Evropy.
This meant the elimination of the leaders and elites of a nation fighting for its own, and Europe's, freedom.
CzechByl jsem na straně pana Orbána, když koncem 80. a počátkem 90. let bojoval proti komunistům.
I sided with Prime Minister Orbán when he fought the Communists at the end of the 80s and the beginning of the 90s.
CzechMůj kamarád Chris, ten, kterého jsem vám před chvíli ukázal, bojoval již nějakou dobu s psychickou poruchou.
My friend Chris, who I just showed you a picture of, had been battling mental illness for some time.
CzechI když jsem bojoval za opětovné zavedení kategorie pět akutní toxicity, byl jsem ve svém úsilí, bohužel, neúspěšný.
I fought for reintroducing acute toxicity category five, but unfortunately I did not succeed.
CzechA přestože Johnovi vše vycházelo, měl potíže, bojoval se závislostí a se svazujícími depresemi.
And yet, despite everything going really well for John, he was struggling, fighting addiction and a gripping depression.
Czech. - Jelikož jsem proti podvodným organizacím roky bojoval, s radostí tuto zprávu podpořím.
in writing. - Having campaigned against these scamming organisations for years, I am delighted to support this report.
CzechJe to velmi frustrující, když čas změní člověka, který bojoval za svobodu a nezávislost, ve škodlivého despotu.
It is very frustrating when time turns a man who fought for freedom and independence into a harmful despot.
CzechPane předsedo, bojoval jste proti Sovětskému svazu.
Mr President, you fought against the Soviet Union.
CzechChtěl bych se přidat k Evropské unii a poblahopřát egyptskému lidu, který tvrdě bojoval za demokratickou změnu.
I would join the European Union in congratulating the Egyptian people, who fought hard for democratic change.