česko-anglicko překlad pro "boje"

CS

"boje" anglický překlad

volume_up
boje {m mn. č.}
CS

boje {mužský rod množné číslo}

volume_up
boje
Skrývají se za ním dva zásadní neustále přetrvávající boje.
There are two fundamental continuing fights behind this.
Chce pouze znovu opakovat boje z počátku 70. let.
It just wants to replay the fights of the early 70s.
Máme mnoho důvodů být soudržní, co se týká našeho přínosu světu boje proti dopingu nebo světu, jenž proti dopingu bojuje účinněji.
We have many reasons to be more coherent in our contribution to the world of anti-doping or a world which fights more efficiently against doping.
Evropská unie odsuzuje přetrvávající boje, které vedou k tak vysokému počtu obětí mezi civilním obyvatelstvem, a rodinám obětí vyjadřujeme upřímnou soustrast.
The European Union deplores the ongoing hostilities which have led to such high numbers of civilian casualties, and we want to express our sincere condolences to the families of the victims.

Příklady použití pro "boje" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTo dokazuje, že společné vyšetřovací týmy zvyšují hodnotu boje proti terorismu.
This shows that joint investigation teams add value to the anti-terrorism fight.
CzechOhledně našich priorit, co se týče boje proti diskriminaci, vysíláme signál Radě.
Regarding our priorities, on anti-discrimination, we send a message to the Council.
CzechEvropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení (pokračování rozpravy)
European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (continuation of debate)
Czech(DE) Paní předsedající máme Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
(DE) Madam President, we have the European Year against Poverty and Exclusion.
CzechDalší myšlenka, kterou bych chtěl velmi podtrhnout, je myšlenka boje proti chudobě.
Another thought which I should like to emphasise is the idea of combating poverty.
CzechGilles de Kerchove je jmenován novým evropským koordinátorem boje proti terorismu.
Mr Gilles de Kerchove is appointed the new EU Counter-Terrorism Coordinator.
CzechVíme, že v některých kulturách, když jdou do boje, tak svůj zevnějšek nemění.
We know in some cultures, they go to war, they don't change their appearance.
CzechPotřeba komplexní strategie boje proti rakovině (písemné prohlášení): viz zápis
Need for a comprehensive strategy to control cancer (written declaration): see Minutes
CzechVelká část společnosti USA je proti činnostem v oblasti boje se změnou klimatu.
A large part of US society is opposed to actions combating climate change.
CzechToto snížení je spojováno s úspěchem Národního plánu boje proti tuberkulóze.
This reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
CzechZáleží na tom, jestli vojáci, co jdou do boje, mění svůj zevnějšek, nebo ne?
Does it make a difference if warriors go to battle changing their appearance or not?
CzechRok 2010 bude vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
We have designated 2010 as the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
CzechHlasoval jsem pro toto usnesení, protože podporuji jakákoli opatření boje proti drogám.
I voted in favour of the resolution because I support any measure to combat drugs.
CzechRok 2010 byl vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
The year 2010 has been declared European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
CzechEvropa byla a stále je světovým vůdcem boje proti zhoršování změny klimatu.
Europe has been a global leader in the fight against the worsening of climate change.
CzechZdá se, že zjednodušení bylo upřednostněno na úkor boje proti podvodům.
Simplification appears to have been favoured to the detriment of combating fraud.
CzechKomise vyhlásila rok 2010 Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
The Commission declared 2010 European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
CzechJediným účinným způsobem boje s touto chorobou je pokácení a spálení napadených stromů.
The only effective method of combating the disease is to cut down or burn the trees.
Czech(RO) Rok 2010 je Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.
(RO) 2010 is the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion.
CzechBude to i rok boje proti globalizaci, která způsobuje nezaměstnanost?
Will it also be the year for combating globalisation, which causes unemployment?