česko-anglicko překlad pro "boj"

CS

"boj" anglický překlad

CS

boj {mužský rod }

volume_up
Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (rozprava)
Commission communication on Action against Cancer: European Partnership (debate)
Předmět: Boj proti mezinárodnímu zločinu a Soudní dvůr Evropských společenství.
Subject: Action to combat international crime and the EU Court of Justice
Sdělení Komise o evropském partnerství pro boj proti rakovině (
Commission communication on Action against Cancer: European Partnership (
boj (také: konflikt)
volume_up
combat {podstatné jméno}
Můžeme ukončit boj a uspořádat mírovou konferenci?
Could we cease the combat and organise a peace conference?
Musíme se rovněž zaměřit na to, jakým způsobem můžeme podnítit růst, a na boj s nezaměstnaností.
We also need to focus on what we can do to initiate growth and combat unemployment.
Konkrétně není stanoveno žádné určité opatření pro boj s nezaměstnaností.
Specifically, there are no concrete measure to combat unemployment.
boj (také: struktura, zápas)
volume_up
struggle {podstatné jméno}
Boj s Komisí, boj s Radou - boj za naše práva.
A struggle with the Commission, a struggle with the Council, since it is a struggle for our rights.
Třídní boj nebude zastaven zpátečnickými usneseními a právními předpisy.
The class struggle will not be stopped by reactionary resolutions and laws.
Boj lidu se musí sjednotit proti imperialistickému systému jako celku.
The popular struggle must be united against the imperialist system as a whole.
Boj proti dezertifikaci souvisí s prevencí hladu a jejím prostřednictvím i s prevencí konfliktů.
Combating desertification entails the prevention of hunger and, through that, the prevention of conflict.
To může způsobit zřejmé rozpory s proklamovanými cíli Evropské unie, kterými jsou boj se změnou klimatu a ochrana biologické rozmanitosti.
This may throw up obvious conflicts with the EU's stated objectives of combating climate change and protecting biodiversity.
Významnou příčinou násilných konfliktů mezi křesťanskými a muslimskými osadníky je boj o úrodnou půdu.
Also, the struggle for fertile farmland is an important root cause for the violent conflicts between Christians and Muslim settlers.

Příklady použití pro "boj" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNaléhavě potřebujeme evropské legislativní normy pro boj proti násilí na ženách.
We urgently need European legislative standards to combat violence against women.
CzechDámy a pánové, boj se změnou klimatu je nyní největší prioritou Evropské unie.
Ladies and gentlemen, combating climate change is now the EU's highest priority.
CzechOdstavec 61 k tomuto bodu vyjadřuje hluboký smysl: boj musí začít v domácnostech.
Paragraph 61 dispenses sound sense on this point: the fight must begin at home.
CzechBoj s HIV/AIDS uvnitř Evropské unie a v sousedních zemích, 2006-2009 (hlasování)
Combating HIV/Aids within the EU and in the neighbouring countries 2006-2009 (vote)
CzechMobilita je v rámci Evropské unie důležitá, stejně jako boj proti protekcionismu.
Mobility is important within the EU and so is the fight against protectionism.
CzechPro boj proti nelegálnímu přistěhovalectví je bezpochyby potřebná úzká spolupráce.
Close cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
CzechDomnívám se však, že ve skutečnosti jsme tento boj prohráli, přinejmenším letos.
However, in actual fact, I think that the battle has been lost, at least this year.
CzechBoj proti tomuto fenoménu proto vyžaduje politickou a společenskou mobilizaci.
Combating this phenomenon therefore requires political and social mobilisation.
CzechTento boj bude nutno potvrdit jako prioritu politiky soudržnosti po roce 2013.
The latter will have to be confirmed as a priority of cohesion policy after 2013.
CzechDnes je naším největším bojem boj o zachování přírodního bohatství naší planety.
Today our greatest battle is to protect the natural offerings of our planet.
CzechEvropská unie má v úmyslu přijmout balík právních předpisů pro boj s terorismem.
The European Union intends to give itself a body of legislation to combat terrorism.
CzechJe mi líto, že jsme prohráli bitvu, ale válka a náš boj budou pokračovat.
I am sorry that we have lost a battle, but the war and our fight will continue.
CzechPotřebujeme mnohem lepší spolupráci, pokud chceme boj s padělatelstvím vyhrát.
We need far better cooperation if we want to win the fight against counterfeiting.
CzechTyto peníze by mohly být věnovány na boj proti chudobě nebo na nové technologie.
The money saved could be spent on the fight against poverty and on new technologies.
CzechZadruhé bychom měli zajistit, abychom měli konkrétní cíle pro boj s chudobou.
Secondly, we should ensure that we have specific targets for combating poverty.
CzechOd roku 2008 Evropa disponuje strategií pro energii a boj proti změně klimatu.
Since 2008, Europe has had a strategy for energy and combating climate change.
CzechJe důležitým nástrojem pro boj proti obchodování s lidmi a na ochranu obětí.
It is a very important tool for fighting trafficking and protecting the victims.
CzechBoj proti chudobě mezi ženami je morální povinností, ale také sociální investicí.
Combating poverty amongst women is a moral obligation but also a social investment.
CzechPředmět: Opatření na boj proti mezinárodní trestné činnosti a Evropský soudní dvůr
Subject: Action against international crime and the European Court of Justice
CzechPotřebujeme opatření na boj proti vypouštění jemných prachových částic u zdroje.
We need measures that combat the discharge of fine dust directly at source.