česko-anglicko překlad pro "bohatství"

CS

"bohatství" anglický překlad

CS

bohatství {střední rod}

volume_up
bohatství (také: blahobyt, jmění, majetek)
volume_up
wealth {podstatné jméno}
Potřebujeme spravedlivější rozdělení bohatství mezi jednotlivými zeměmi i uvnitř nich.
We need a fairer distribution of wealth between countries and within each country.
Všichni můžeme sami vidět výsledky: zmenšení bohatství a nezaměstnanost.
We are all able to see the effects for ourselves: reduced wealth and unemployment.
Nastal čas respektovat důstojnost těch, kdo pracují a vytvářejí bohatství.
It is time to respect the dignity of those who work and create wealth.
bohatství (také: jmění, majetek, štěstí)
volume_up
fortune {podstatné jméno}
Muže, který za své bohatství vděčí spekulacím.
He who owes his entire fortune to speculation.
Každý sní o tom, aby se jednoho dne ze Šutky dematerializoval a odletěl daleko na západ, kde ho čeká obrovské bohatství.
We all dream of dematerializing from Shutka one day and flying far to the west, where a huge fortune awaits.

Příklady použití pro "bohatství" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechDnes je naším největším bojem boj o zachování přírodního bohatství naší planety.
Today our greatest battle is to protect the natural offerings of our planet.
CzechTo pro nás není přijatelné, neboť cítíme, že by bylo ztraceno velké bohatství.
That is not acceptable to us, because we feel that a great treasure would be lost.
CzechKdyž zvelebujeme přírodní prostředí, vrátí nám ze svého bohatství ještě víc.
As we nurture the natural environment, its abundance will give us back even more.
CzechVíce než 2 000 let národní kultury, demokratický systém a přírodní bohatství."
More than 2 000 years of national culture, a democratic system and natural wealth'.
CzechOni však užívají svoje bohatství jiným způsobem, než to dělali jejich předkové.
But they're using their wealth in a way that their forefathers never did.
CzechPaní předsedající, pane komisaři, přírodní bohatství nám mizí před očima.
Madam President, Commissioner, natural wealth is decreasing before our very eyes.
CzechPotřebujeme spravedlivější rozdělení bohatství mezi jednotlivými zeměmi i uvnitř nich.
We need a fairer distribution of wealth between countries and within each country.
CzechSmím-li dodat: všechny děti potřebují rovnou šanci rozvíjet své bohatství.
If I might add: every child needs an equal chance to develop their treasures.
CzechPro mnohé z nich, včetně Irska, je typický postoj ve smyslu "Nechte nás tvořit bohatství.
For many of them, including Ireland, the attitude is 'Let us create the wealth.
CzechPokud by se tak stalo, sjednotili bychom evropská města a ztratili bohatství Evropy.
If that happened we would have uniform European towns and lose the richness of Europe.
CzechVšichni můžeme sami vidět výsledky: zmenšení bohatství a nezaměstnanost.
We are all able to see the effects for ourselves: reduced wealth and unemployment.
CzechMožná všichni potřebujeme nechat svým dětem hodnotný odkaz a ne finanční bohatství.
So maybe we all need to leave our children with a value legacy, and not a financial one.
CzechPouze velmi malá menšina, patřící k bohaté elitě, profituje z bohatství země.
Only a small minority belonging to a rich elite have benefited from the country's riches.
CzechBohatství má hodnotu pouze tehdy, neobohacuje-li pouze některá společenství, ale všechna.
Riches are of value only when they enrich not just some communities, but all.
CzechVytváření tohoto bohatství je proto zapotřebí explicitním a pozitivním způsobem ohodnotit.
It is therefore necessary to assess this value in an explicit and positive manner.
CzechNevýslovné nerostné bohatství Arktidy učinilo z této oblasti předmět vášnivého sporu.
The Arctic's untold mineral resources have made the area the subject of heated dispute.
CzechNejdůležitější věc vyplývající z poslední zprávy se týká přesunu bohatství.
The most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth.
CzechDomácí zabezpečení znamená vytváření bohatství zde doma, namísto jeho ničení v zámoří.
Hometown security means creating wealth here at home, instead of destroying it overseas.
CzechProsperitu nepodporuje ani přírodní bohatství a obnovitelné přírodní zdroje.
Even its natural riches and renewable natural resources have failed to promote prosperity.
CzechZačneme s jediným zeleným, který když interaguje, získává bohatství nebo body nebo potravu.
We start with just one green, and as it interacts it gains wealth or points or food.