česko-anglicko překlad pro "bohatý"

CS

"bohatý" anglický překlad

volume_up
bohatý {příd. jm. m.}
CS

bohatý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Právě teď si možná myslíme, že by to měl dělat velký bohatý stát jako je USA.
Right now we may think of a big, rich country like the U.S. doing this.
Bohatý tím ještě více zbohatne a chudý ještě více zchudne.
The rich will get richer and the poor will get poorer.
Cílem každé politiky může být pouze bohatý a mnohotvárný život.
The aim of any policy can only be rich and diverse life.
bohatý (také: majetný, zámožný)
Žádný jednotlivý národ, jakkoli silný nebo bohatý, jakkoli organizovaný či schopný, této hrozbě nemůže čelit sám.
No single nation, no matter how strong or how wealthy, how organised or how capable, can meet this threat alone.
bohatý (také: hojný, oplývající, vydatný)
bohatý (také: blahobytný)
bohatý
bohatý

Příklady použití pro "bohatý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrávě teď si možná myslíme, že by to měl dělat velký bohatý stát jako je USA.
Right now we may think of a big, rich country like the U.S. doing this.
CzechNemůžeme nikoho opomenout, ať je černý nebo bílý, bohatý nebo chudý.
We cannot leave anyone out, whether young or old, black or white, rich or poor.
CzechKaždý z nich prožívá romantický vztah a každý má bohatý rozsah přátel.
Each of them is in a romantic relationship and each has a rich repertoire of friends.
CzechNaposledy co bohatý svět kriticky uvažoval o rozvoji jiného regionu, byla doba 2.
The last time the rich world got serious about developing another region was in the late 1940s.
CzechÍrán je bohatý výrobce nafty a má důležitou geopolitickou pozici na Středním východě.
Iran is a rich oil-producing nation and has an important geopolitical position in the Middle East.
CzechA já mu rozumím, protože Washington, D.C. je bohatý, ale není tak zdravý jako Kerala.
And I can understand him, because Washington, D.C. is so rich over there but they are not as healthy as Kerala.
CzechHodím je do této složité matice a oni mi důvěřují, protože spolu máme hluboký, bohatý vztah.
I throw them into this complex matrix, and they trust me because we have a deep, rich relationship together.
CzechCílem každé politiky může být pouze bohatý a mnohotvárný život.
The aim of any policy can only be rich and diverse life.
CzechNový, demokratický, soběstačný a na ropu bohatý Irák v regionu Středního východu je v zájmu všech.
A new, democratic, self-sustaining, oil-rich Iraq in the middle of the Middle East is in the interest of all.
CzechBohatý tím ještě více zbohatne a chudý ještě více zchudne.
The rich will get richer and the poor will get poorer.
CzechTato situace urychluje přetahování o Afriku, světadíl, který je nesmírně bohatý na přírodní zdroje.
This situation is accelerating the scramble for Africa, a continent that is immensely rich in natural resources.
Czechpoloviny 40. let, Bohatý svět jste byli vy, Amerika, a region, který potřeboval být rozvinut, byl můj svět, Evropa.
The rich world was you, America, and the region that needed to be developed was my world, Europe.
CzechDomníváme se, že každý, bohatý nebo chudý, má právo na odpovídající přístup k vysoce kvalitní zdravotnické péči.
We consider that everyone, rich and poor, has a right to adequate access to high quality healthcare.
CzechAle co je to hlavní, je to bohatý zdroj vitamínu B12.
And importantly, it's a rich source of vitamin B12.
CzechAť již se zajímáte o historické památky, současné divadlo, sport či turistiku, v Evropě si vždy najdete bohatý program.
Whatever your interests, you will find plenty to do in Europe.
Czech(SV) Paní předsedající, náš kontinent je bohatý.
(SV) Madam President, our continent is a rich one.
CzechNo, na to mi pověděl, že jejich ekosystém je tak bohatý, že ryby se živí tím, čím by se živily ve volné přírodě.
Well, he goes on to tell me it's such a rich system that the fish are eating what they'd be eating in the wild.
CzechMáme bohatý fond pro udržitelnou dopravu.
We have a well-stocked fund for sustainable transport.
CzechŽádný jednotlivý národ, jakkoli silný nebo bohatý, jakkoli organizovaný či schopný, této hrozbě nemůže čelit sám.
No single nation, no matter how strong or how wealthy, how organised or how capable, can meet this threat alone.
CzechSaturnův planetární systém je velmi bohatý.
Now, the Saturn system is a rich planetary system.