česko-anglicko překlad pro "bohatá na"

CS

"bohatá na" anglický překlad

volume_up
bohatá na {příd. jm. ž.}
CS

bohatá na {přídavné jméno rod ženský}

volume_up
bohatá na (také: oplývající)

Příklady použití pro "bohatá na" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechZápadní Evropa je bohatá na uhlí, které potřebuje jen projít krátkou cestu do elektrárny.
Western Europe is rich in coal, which needs only travel a short distance to a power station.
CzechMoje vlastní země, Skotsko, je bohatá na obnovitelné zdroje energie, jako je vítr a energie přílivu.
My own country, Scotland, is rich in renewable energy sources such as wind and tidal power.
CzechTato orchidej také napodobuje jinou orchidej, která je bohatá na potravu pro hmyz.
The other thing it does is that this plant mimics another orchid that has a wonderful store of food for insects.
CzechJe to země bohatá na přírodní zdroje, ale je to také země s nejhroznějšími sociálními ukazateli.
This is a country rich in natural resources, but it is also a country with the most awful social indicators.
CzechAfrika zápasí s chudobou, ale je bohatá na suroviny.
Africa is fighting poverty but it is rich in raw materials.
CzechNejsevernější oblast je bohatá na zdroje a na energii a otevře nové námořní trasy, které by Evropská unie mohla využívat.
The High North is rich in resources and energy and will open up new sea routes that could be used by the European Union.
CzechStávající změny neměly žádný výrazný dopad na životní úroveň, protože Venezuela je nesmírně bohatá na přírodní zdroje.
The present changes have not had a significant impact on the standard of living, as Venezuela is immensely rich in natural resources.
CzechEvropa je bohatá na přírodní zdroje a nachází se na strategickém místě nedaleko oblasti Barentsova moře, která je bohatá na suroviny.
Europe is rich in natural resources and is also strategically placed with its proximity to the resource-rich Barents region.
CzechTato oblast je bohatá na energii, nerostné suroviny, ryby, plyn, ropu a větrnou a vodní energii, díky nimž láká ke spekulacím.
Energy, minerals, fish, gas, oil, wind and wave energy are all abundantly available in the region, which makes it vulnerable to speculation.
CzechTa je, jako vždy v Parlamentu, velmi komplexní a bohatá, přičemž upozornila na všechny problémy a rozdíly, které existují mezi členskými státy.
As always in Parliament, it was very complex and rich and highlighted all the problems and differences that exist among the Member States.
CzechJsem si jist, že o tom bychom mohli dnes hovořit velmi dlouho, ale obecně je to strava bohatá na tučné ryby, olivový olej, ovoce a zeleninu.
I am sure we could talk a great deal about that this morning, but it is generally a diet rich in oily fish, olive oils, fruit and vegetables.
CzechJe bohatá na přírodní zdroje, jako je voda, tropické pralesy, a zemědělská půda, ale civilizace se v této zemi rozpadla již před mnoha lety.
It is rich in natural resources, such as water, tropical forests and agricultural land, but civilisation has long been in a state of collapse there.
CzechMyslím, že by člověk musel být trochu naivní, aby věřil, že země, která je tak bohatá na přírodní zdroje jako Írán, potřebovala jadernou energii pro svůj rozvoj.
I think one would have to be a little naïve to believe that a country as rich in natural resources as Iran needs nuclear energy for its development.
CzechUvedu několik praktických příkladů: Latinská Amerika je obecně bohatá na energetické zdroje, poptávka po těchto zdrojích bude však vzrůstat a to si bude vyžadovat vysoké investice.
Now to some practical matters: Latin America is generally rich in energy resources, but demand will increase and it will require the necessary major investments.
CzechV důsledku toho a navzdory skutečnosti, že je to země je bohatá na zlato, uran a ropu, Čad trpí obrovskou chudobou a z toho plynoucími ubohými zdravotními a sociálními podmínkami.
Consequently - and despite the fact that Chad is rich in gold, uranium and oil - Chad is a state suffering from severe poverty and resultant poor health and social conditions.

Podobné překlady pro "bohatá na" anglicky

na předložka
narazit na sloveso
záležet na sloveso
bez ohledu na
upozornit na sloveso
poukázat na sloveso