česko-anglicko překlad pro "bohém"

CS

"bohém" anglický překlad

CS

bohém {mužský rod }

volume_up
bohém
volume_up
bohemian {podstatné jméno}
bohém
volume_up
Boehme {podstatné jméno}

Příklady použití pro "bohém" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA opravdu si nejste jisti, jak na tom jste před bohem.
So, you're not really sure how you stand in front of God.
CzechTo, věřím, je způsob, jakým jsme byli Bohem propojeni.
That's the way we were wired, I believe, by God.
CzechBezmocné postavení člověka se stalo snesitelnějším prostřednictvím víry ve vyšší moc, kterou nazval "Bohem".
Man's powerless status has been made easier to cope with through his belief in a superpower entity he called 'God'.
CzechObě strany se dovolávají jednoho národu před Bohem.
CzechToto je jeden národ před Bohem."
CzechJisté je, že jak křesťané, tak muslimové věří pouze v jediného Boha, který je Bohem všech lidí, věřících i nevěřících.
Indeed, it is certain that both Christians and Muslims believe in only one God, who is the God of all men, believers and non-believers alike.
CzechJedině společně budeme schopni vytvořit nové spojenectví, tentokrát ne mezi Bohem a člověkem, ale mezi člověkem a Božím výtvorem.
It is only together that we will be able to form a new alliance, this time not between God and man, but between man and God's creation.
Czech"Měsíc je jeden s Bohem.
CzechA injekce je tak cenná, že lidé prostě důvěřují doktorovi, že bude druhým bohem, což jsem slyšel mnohokrát, že udělá tu správnou věc.
And the injection is so valuable, that the people basically trust the doctor, being second to God, which I've heard many times, to do the right thing.
CzechJak správně uvedla, cituji: "Zraňuje mě, že v zemi, která se sama nazývá teokracií, jsou páchány činy, které s Bohem nemají nic společného".
She rightly stated, and I quote: 'It pains me that in a country that calls itself a theocracy, acts are committed that have nothing to do with God'.
CzechTento aztécký svitek z 16. století zobrazuje muže, který se chystá sníst houbu s psilocybinem a ve stejné chvíli je vymrštěn do schodů bohem.
This is from a 16th century Aztec scroll showing a man about to eat a psilocybin mushroom and at the same moment get yanked up the staircase by a god.