česko-anglicko překlad pro "bože"

CS

"bože" anglický překlad

CS

bože

volume_up

Příklady použití pro "bože" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA myslela jsem na tátu a říkala si, "Bože, Bože, teď vůbec nejsem jako Sue."
And I thought about my dad, and I thought, "Good God, I'm so not Sue now."
CzechA pak se vždycky stane to samé: lidi koukají jeden na druhého a myslí si "Bože.
And then always the same thing happens: people are watching each other and think, "Oh, my God.
Czech(Potlesk) Ta nejúžasnější věc na tom není že bych předtím neuspěla - Bože, vždyť já uspěla.
(Applause) The most powerful thing of all, it's not that I didn't achieve before then.
CzechA řeknou si, "Bože, jak hrozné je náboženství, které nařizuje něco takového."
And they've thought, "Oh, what a horrible religion that is which ordains something like that."
CzechKdyž ji podepsal prezident Bush, jeho poradcové pak říkali: "Pane Bože, Čína to podepsala!
When President Bush signed it, his advisers looked back and said, 'my God, China has signed it!
CzechNedej Bože ve špíně, bahnu, nebo ještě hůř, v loužích -- to je zabije.
Heaven forbid they play in the dirt, the kal, or even worse, lokvi, water -- that will kill them.
CzechA tak jsem se sebrala z toho kamene a, dobrý Bože, běžela jsem domů.
And so I got off that rock, and, oh my God, did I run home.
CzechZní to, jakoby říkal: "Bože, chci, abys mě udělal slavným."
It sounds like, he says, "God, I want you to make me famous."
CzechKoukám na to, a říkám si, pane bože, to jsem já, jak jsem pracoval v elektronickém hudebním studiu!
And I looked at it, and said, oh my god, that was me, when I was working at the electronic music studio!
CzechSeděla jsem tam a myslela si: "Ó můj bože, ó můj bože."
I'm sitting there, like, "Oh, my god. ~~~ Oh, my god."
CzechA říkám si: "Bože, i já zním jako zlatý retrívr!"
I'm thinking, "Oh my gosh, I sound like a Golden Retriever."
CzechA já jsem spustil: "Konečně volný, díky Bože, konečně jsem svobodný."
And I got to -- I start saying, "Free at last -- thank God Almighty, I’m free at last." "What was that about," I’m saying.
CzechBože můj, byla jsem zrovna tak oprávněná říci, že 80 % Evropanů žije nebo někdy žilo v rodinách.
Goodness me, I would be just as justified in saying that 80% of Europeans live in a family or once lived in a family.
CzechA moje sestřička chtěla být pilotkou bože chraň.
And my little sister wanted to be a pilot -- God help her.
CzechIgnorovali by geeky, a, bože odpusť, opozdilce.
They would ignore the geeks, and God forbid, the laggards.
CzechPomyslel jsem si: „Můj Bože, to by bylo něco!“
And I thought, "My God, wouldn't that be something?"
CzechNeslyšel jsem svůj hlas 17 let, tak jsem se otočil a zíral a říkal si, "Bože, kdo říká to, co si myslím?"
I hadn’t heard my voice in 17 years, so I turned around and I looked and I said, "God, who's saying what I’m thinking?"
CzechProtože když se ve správný okamžik a na správném místě rozhodnete, můj ty Bože, celý vesmír vám v tom pomůže.
Because, when you make a decision at the right time and the right place, God, that universe makes it happen for you.
CzechJá na to "Bože, kdybych tak víc propojila teorii vlastnictví Johna Locka s filosofy, kteří přišli po něm."
And I say, "God, I really wish I had really connected John Locke's theory of property with the philosophers who follow."
CzechHlavou se jim honí: „Ach Bože, proč zrovna já?
They're like, "Oh my God," you know, "Why me?