česko-anglicko překlad pro "boží"

CS

"boží" anglický překlad

volume_up
boží {příd. jm.}
CS

boží {přídavné jméno}

volume_up
boží (také: božský, nádherný)
volume_up
divine {příd. jm.}
Dáme vám velmi jasné vysvětlení toho, co se stalo během hlasování o pastoru Tőkésovi, ale nešlo o žádný boží zásah.
We will give you a very clear explanation of what happened on the vote for Pastor Tőkés, but it was not divine intervention.
Či jak to říká Boží princ míru Ježíš Kristus: Každé království vnitřně rozdělené pustne a žádná obec ani dům vnitřně rozdělený nemůže obstát.
Or, as the divine Prince of Peace Jesus Christ said: Every kingdom divided against itself is brought to desolation; and every city or house divided against itself shall not stand.
Oni všichni si zaslouží nejvyšší úctu a plnou podporu Parlamentu, a především naše modlitby za boží ochranu pro ně, protože jejich mise je i nadále obzvlášť nebezpečná.
They all deserve the greatest respect and the full support of Parliament, not least our prayers for divine protection, because their mission continues to be extremely dangerous.
boží (také: bohabojný, zbožný)
volume_up
godly {příd. jm.}

Příklady použití pro "boží" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTak perfektně organizovaná struktura, že bylo těžké nepřisuzovat to boží ruce.
So perfectly organized a structure, it was hard not to attribute divinity to it.
Czech"Boží zásahy" v tomto obrázku, tyto Boží zásahy jsou stejně důležité jako ostatní.
Acts of God." In this picture, five acts of God are as important as everything else.
CzechPřejeme vám boží přízeň, ať vám Bůh žehná a ať chrání všechna naše vojska.
We wish you God-speed, and may God bless you all and may God protect all of our troops.
CzechJak řekl Gándhí, "Pro hladového člověka je kus chleba tváři boží."
As Gandhi said, "To a hungry man, a piece of bread is the face of God."
CzechSkutečně pouze díky milosti Boží dnes nehovoříme o mnohých úmrtích.
It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities.
CzechJinak řečeno, nejsou to Boží zásahy, které bychom měli vynechávat.
In other words, it is not acts of God that we should put aside.
CzechAle nikdo nikdy netvrdil, že konat dílo boží bude snadná práce.
But, nobody ever said that doing God's work was going to be easy.
CzechDéšť je boží dar, o který je třeba se odpovědně starat.
Rain is a gift from God that must be managed in a responsible manner.
CzechTrénují své malé děti, aby z nich byli Boží bojovníci.
They're training their little kids to be soldiers for Jesus.
CzechTo vše je prostě přijímáno, jako by to byla vůle boží.
All of this is simply accepted, as if it were an act of God.
CzechNo, Boží vůlí bylo snížit počet zasažených válkou na co nejméně.
Well God's will was that the amount of suffering in any kind of war be reduced to as small an amount as possible.
CzechObraz Boží je absolutní bytí, absolutní uvědomění, znalost a moudrost, absolutní soucit a láska.
The imagery of God is absolute being, absolute awareness and knowledge and wisdom and absolute compassion and love.
CzechBa co víc, zničí tam obsevatoř Taki al-Dina, protože zkoumání boží mysli se považuje za rouhání.
In fact, they demolish Taqi al-Din's observatory, because it's considered blasphemous to inquire into the mind of God.
CzechA [Ježíš] pravil: "Dejte tedy císaři, co je císařovo, a Bohu, co je Boží."
And saith [Jesus] unto them: 'Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's'.
CzechLidské bytosti jsou stvoření Boží a my bychom se neměli povyšovat do role arbitrů v otázkách života a smrti.
Human beings are God's creation and we should not set ourselves up as arbiters in questions of life and death.
CzechKodaňská konference je důležitá proto, že Boží stvoření je velmi křehké a je hluboce dotčeno činností člověka.
Copenhagen is important because God's creation is highly vulnerable, and is deeply affected by man's actions.
CzechZ toho důvodu nesmíme boží dar vypouštět do kanálu.
We must not flush a gift from God down the drain.
CzechPřeji vám hodně úspěchů a především pomoc Boží.
I wish you every success and, above all, God's help.
CzechOd nejznámějších, které jsem slyšel už dřív - Boží desatero, miluj bližního svého, buď plodný a rozmnožuj se.
And they range from the famous ones that I had heard of -- The Ten Commandments, love your neighbor, be fruitful and multiply.
CzechNapadá mě jeden citát od Sv.Augustina, z "O boží obci," kde říká, "Je hříchem soudit člověka podle jeho pozice."
I'm drawn to a lovely quote by St. Augustine in "The City of God," where he says, "It's a sin to judge any man by his post."