česko-anglicko překlad pro "bližší"

CS

"bližší" anglický překlad

CS

bližší {komparativ}

volume_up
bližší
Nicméně rád bych zdůraznil několik aspektů, které vyžadují bližší pozornost.
However, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
Velmi mne potěšila vaše slova, že musíme navázat bližší kontakt s našimi občany.
I was very pleased to hear you say that we need to get closer to our citizens.
Při hlasování v plénu však byly většiny mnohem bližší našemu postoji než ve výboru AGRI.
But the majorities in plenary were much closer to our position than in the AGRI Committee.
bližší
Zemědělci by se tedy tohoto omezení neměli obávat, protože přinutí zpracovatelský průmysl, aby se usadil na místech, která jsou bližší k místům chovu zvířat.
Farmers should not therefore fear this limit, because it will oblige the processing industry to locate itself nearer the places where the animals have been reared.
Mluvím-li o státní správě, mám na mysli i nižší úroveň, blížší občanům, a správu v širším smyslu, zahrnující všechny zúčastněné subjekty v Afghánistánu.
When I speak of government, I am also referring to the subnational level, the level nearer to citizens, and to governance in the broad sense, including all stakeholders in Afghanistan.

Příklady použití pro "bližší" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVelmi mne potěšila vaše slova, že musíme navázat bližší kontakt s našimi občany.
I was very pleased to hear you say that we need to get closer to our citizens.
CzechNicméně rád bych zdůraznil několik aspektů, které vyžadují bližší pozornost.
However, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
CzechRovněž bych se rád dozvěděl bližší podrobnosti o tom, co přesně by to obnášelo.
I would also like to learn a little more about what this would involve.
CzechNa této stránce najdete bližší podrobnosti o zvukových systémech pro finanční sektor.
On this page you'll find further details about sound solutions for the financial industry.
CzechJistě si zasluhuje bližší pozornost, abychom zjistili, zda lze pokročit dále.
It certainly merits being explored to see if we can move forward.
CzechPři hlasování v plénu však byly většiny mnohem bližší našemu postoji než ve výboru AGRI.
But the majorities in plenary were much closer to our position than in the AGRI Committee.
CzechTomu zatím tak není a myslím si, že bližší pohled ukáže, že tady souvislosti jsou.
As yet this is not the case and I think that a closer look will show that there are linkages here.
CzechJsme o něco bližší k dosažení synchronizovaného schválení v klíčových oblastech včetně zásobování?
Are we any closer to synchronised approvals in terms of key areas which also supply?
CzechBližší informace o upřednostňovaném uspořádání hardwaru naleznete v dokumentaci dodané s hardwarem.
Refer to your hardware documentation for the preferred hardware arrangement.
CzechMyslím, že prvotní návrhy Evropské komise byly právě tomuto postoji bližší.
I think the initial proposals of the European Commission were significantly closer to precisely this position.
CzechTaké bych rád získal bližší informace o případných změnách týkajících se tohoto aspektu, který jste zmínil.
I would also like to receive more details regarding any updates on this aspect you mentioned.
CzechPo léta jsme bojovali za Evropu transparentnější, účinnější, viditelnější a bližší občanům.
We have fought for years to make Europe more transparent, more efficient, more visible, closer to the citizens.
CzechPřibližme tyto instituce bližší k našim občanům, aby se i oni mohli podílet na evropské diskusi!
Let's bring the institutions closer to citizens and to get the citizens involved into the European debate!
CzechBližší informace lze nalézt na stránkách Přehled o zemi.
More information can be found on the country insight pages.
CzechKonečně hranice byla o něco bližší v případě Iráku.
The limit was, after all, somewhat closer in the case of Iraq.
CzechNebo se pro bližší údaje obraťte přímo na organizace.
Or contact the organisations themselves for more details.
CzechO něčem, co je hlubší a mnohem bližší mé mysli, než práce.
I want to talk to you briefly about perception.
CzechBližší informace naleznete v dokumentaci k zařízení.
See your device documentation for more information.
CzechVěřím, že se k cukru opět vrátíme, a že výsledek bude bližší potřebám našich zemědělcům.
I trust that we will return to the sugar issue and that the next time we will be able to respond more successfully to our farmers' needs.
CzechA toto je bližší budoucnost, než se může zdát.
And this is less futuristic than it may sound.