česko-anglicko překlad pro "blahodárný"

CS

"blahodárný" anglický překlad

volume_up
blahodárný {příd. jm. m.}
CS

blahodárný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up

Příklady použití pro "blahodárný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKromě toho může mít také blahodárný vliv na konkurenceschopnost evropského průmyslu a může snížit zátěž našeho životního prostředí.
In addition, energy efficiency may also have a beneficial influence on the competitiveness of European industry, and may reduce the burden on our environment.
CzechMezinárodní obchod by mohl mít blahodárný vliv nejen na hospodářskou, ale také a zejména na politickou a sociální situaci v regionu.
International trade could have a beneficial effect not only on the economic but also - and particularly - on the political and social situation in the region.
CzechDosažení rovnosti žen a mužů bude mít blahodárný účinek na produktivitu a hospodářský růst a nabídne našim společnostem hojný společenský a hospodářský prospěch.
Achieving gender equality will have a beneficial impact on productivity and economic growth, offering our societies numerous social and economic benefits.
CzechZatřetí, musíme zahájit informační kampaň vysvětlující blahodárný vliv včel na přírodní prostředí a medu a dalších včelích produktů na lidské zdraví.
Third, we need to launch an information campaign explaining the beneficial influence of bees on the natural environment and of honey and other bee products on human health.
CzechI přes několik pozitivních opatření nebude mít nikdy většina navrhovaných zpráv, co se týče námořní bezpečnosti, žádný závratný blahodárný účinek.
Despite a few positive measures, the majority of the reports being proposed to us will never have any more therapeutic value than a plaster on a wooden leg, as far as maritime safety is concerned.