česko-anglicko překlad pro "blízkovýchodní"

CS

"blízkovýchodní" anglický překlad

CS

blízkovýchodní {přídavné jméno}

volume_up
1. geografie
blízkovýchodní

Příklady použití pro "blízkovýchodní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNení to snadné, jelikož blízkovýchodní kultura je založena na odlišných hodnotách.
That is not easy, because Middle Eastern culture is based on different values.
CzechMožná je to blízkovýchodní kultura, která se pomíchala s islámem.
Maybe it's a Middle Eastern culture that became confused with Islam.
CzechBlízkovýchodní kvartet může být zdrojem opatrné, avšak zároveň dynamické mediace, která je nyní potřeba.
The Quartet can provide the careful, yet dynamic, mediation that is required.
CzechByly to především blízkovýchodní tradice -- středověké tradice.
And these were traditions of the Middle East -- medieval traditions.
CzechSamozřejmě jsem nezapomněla na blízkovýchodní mírový proces.
I certainly have not forgotten the Middle East peace process.
CzechStačí jen pomyslet na blízkovýchodní konflikt, kde dokonce ani nemáme místo u jednacího stolu.
One only has to think of the Middle East conflict, where we do not even have a place at the negotiating table.
CzechEvropská unie je na mezinárodní scéně klíčovým aktérem v řadě otázek: od globálního oteplování až po blízkovýchodní konflikt.
The EU is a key player in international issues – from global warming to the conflict in the Middle East.
CzechJinou překážkou je blízkovýchodní problém.
The other impediment is the Middle East problem.
CzechSkutečnost je dnes bohužel taková, že nedávná blízkovýchodní krize znemožnila, aby tento projekt vydal své plody.
Unfortunately, we must face the fact today that the recent Middle East crisis has meant the project has not come to fruition.
CzechVyvozuji z nich zaprvé, že blízkovýchodní kvartet musí prokázat, že stojí za to úsilí a že je schopen se znovu obnovit.
What I take away from it is, first of all, that the Quartet must demonstrate that it is worth the money, that it is actually able to be reinvigorated.
CzechPovýšení vztahů dává Evropě možnost většího vlivu hodnoty za peníze, možnost příměji ovlivňovat blízkovýchodní mírový proces.
An upgrading of relations would possibly give Europe a greater influence on value for money and possibly more direct influence on the Middle East peace process.