česko-anglicko překlad pro "blízko k"

CS

"blízko k" anglický překlad

CS

blízko k {příslovce}

volume_up
blízko k
Pro mnoho lidí má otázka vína stejně blízko k otázce kultury jako samotný jazyk.
For many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
Zřídkakdy se zpráva Evropského parlamentu dostala tak blízko k šílenství.
Rarely has a European Parliament report come so close to madness.
Být blízko k obsahu – což je obsah, který je mi blízký.
Being close to the content -- that's the content really is close to my heart.

Příklady použití pro "blízko k" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPro mnoho lidí má otázka vína stejně blízko k otázce kultury jako samotný jazyk.
For many, the issue of wine is as close to a cultural issue as language itself.
CzechZřídkakdy se zpráva Evropského parlamentu dostala tak blízko k šílenství.
Rarely has a European Parliament report come so close to madness.
CzechBýt blízko k obsahu – což je obsah, který je mi blízký.
Being close to the content -- that's the content really is close to my heart.
CzechJak jsem již uvedla, jsme velmi blízko k uzavření těchto jednání.
We are, as I said, very close to wrapping these negotiations up.
CzechA dostáváme se opravdu velmi blízko k pochopení klíčových kroků, které oživují mrtvou hmotu.
And we're really becoming very close to understanding the key steps that makes dead stuff come alive.
CzechVšichni chceme Evropu, která je lidem blízko, a klíčem k tomu je právě zásada subsidiarity.
We all want a Europe which is close to its people and the principle of subsidiarity is the key to this.
CzechVelmi pravděpodobně nejsou blízko, aby došlo k interakci s námi.
Very likely, none is close enough to interact with us.
CzechPodařilo se nám dosáhnout významného pokroku ve všech kapitolách, tak blízko k dosažení dohody jsme ještě nikdy nebyli.
We have made good progress on all chapters and are closer than ever to an agreement.
CzechMigrace má blízko k obavám a zájmům občanů.
Migration is close to the concerns and interests of citizens.
CzechVěřím, že to, co nám tu prezentovala Rada, má velmi blízko k tomu, s čím jsme přišli my, pokud jde o zemní plyn.
I believe that what has been presented to us by the Council is very close to what we have now come up with for gas.
CzechTímto způsobem chceme dosáhnout takovou pozici, díky níž občané Ukrajiny a Běloruska pocítí, že jsou blízko k Evropě.
In this way we can reach a position where the citizens of Ukraine and Belarus feel that they are close to Europe.
CzechZde jsme také k dohodě blízko.
CzechVyužití prostředků z Fondu solidarity je praktickým vyjádřením Evropy, která má blízko k občanům, což občané očekávají.
The mobilisation of the Solidarity Fund is a practical expression of a Europe that is close to its citizens, which is what they expect.
CzechPotřebujeme upřednostnit výzkum v této oblasti, neboť je jasné, že výzkum tohoto druhu je něčím, co je velmi blízko k pacientům.
We need to prioritise research in this field, as it is clear that research of this kind is something very close to the patients.
Czech. - Vážený pane předsedající, sebevražedný bombový výbuch minulý týden v Karáčí nám připomněl, jak nebezpečně blízko byl Pákistán k anarchii.
author. - Mr President, last week's suicide bomb blast in Karachi reminded us of just how perilously close Pakistan has come to anarchy.
CzechPrávě tady, blízko občanům, dochází k inovacím a využívají se naše fondy, strukturální fondy a Fond soudržnosti, ale také fondy pro výzkum.
It is there, close to the citizens, that innovation occurs and that our funds, the Structural and Cohesion Funds but also the research funds, are being used.
CzechRád bych však řekl zcela na rovinu, že na vnitrostátní úrovni spočívá úspěch politiky soudržnosti v to, jak blízkok lokálním hospodářským problémům.
However, I would like to say quite clearly that at a regional level, the success of the cohesion policy lies in its proximity to local economic problems.
CzechChci věřit, že jsme blízko k nalezení cesty vpřed a k překonání těchto překážek, abychom mohli brzy pokračovat v jednáních o přidružení Chorvatska k EU.
I want to believe that we are close to finding a way forward and overcoming these obstacles so that we can continue Croatia's EU accession negotiations shortly.
CzechJak už bylo opakovaně řečeno, máme velmi blízko k dosažení cíle, je však zároveň důležité, abychom byli při dnešním i při červencovém hlasování úspěšní.
As has been said many times, we are very close to achieving the goal, but at the same time it is important that we are successful in the voting today and in July.
CzechAniž bych se vracela k výsledkům posledních komunálních voleb - 90 % hlasů obdrželi ti, kdo mají blízko k centrální moci - uvedu několik příkladů.
Without going back over the most recent results of the municipal elections - 90% of the votes were in favour of those close to the seat of power - I shall cite a few examples.

Podobné překlady pro "blízko k" anglicky

k předložka
blízko příslovce
vzhledem k předložka
patřit k sloveso