česko-anglicko překlad pro "blížit"

CS

"blížit" anglický překlad

CS

blížit [blížím] {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "blížit" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVěřím, že se rozpočtové odhady budou nakonec blížit skutečnému rozpočtu Parlamentu.
I hope the expenditure estimates will prove to be close to Parliament's final budget.
CzechSnížení emisí v průmyslových zemích by se mělo blížit spíše 40 % než prahu 25 %.
The cuts in emissions in the industrialised countries should be closer to 40%, rather than the 25% threshold.
CzechNuže, paní komisařko, nemám obavy z toho, co se děje nyní, ale z toho, co se bude dít v říjnu, až se bude blížit zima.
Well, what concerns me, Commissioner, is not what is happening now, but what is going to happen in October when winter approaches.
CzechPokud tyto záležitosti zahájí politici, rychle zažijeme výraznou politickou subjektivitu a sobectví, zejména když se budou blížit volby.
If the politicians start things off, then we will instantly see considerable political subjectivity and selfishness, especially as the elections are approaching.
CzechPokud bychom to uplatňovali stejně na všechny autoritářské vůdce na celém světě, začali bychom se blížit k tomu, co bychom mohli nazývat etickou zahraniční politikou.
If we applied that equally to all authoritarian leaders across the world, we would start moving towards what one could call an ethical foreign policy.
CzechOsoba s hmotností 75 kg by tedy musela po celý život sníst denně několik tisíc eurobankovek, aby přijala takové množství TBT, které se bude blížit přijatelné denní dávce.
Therefore, a person weighing 75 kg would have to eat several thousand banknotes every day for his/her entire life in order to absorb an amount of TBT coming close to the ADI.