česko-anglicko překlad pro "blíže"

CS

"blíže" anglický překlad

CS

blíže {komparativ}

volume_up
blíže
Tím se dostaneme o stupínek blíže udržitelnějšímu systému dopravy.
This should bring us one step closer to a more sustainable transport system.
Symboly nabízí jeden způsob, jak se cítit Evropské unii blíže.
The symbols are one approach, helping them to feel closer to the European Union.
Díky jejich úsilí jsme o něco blíže společnému evropskému trhu železniční dopravy.
Thanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
blíže (také: blíž)
Ano, Spojené státy mají blíže k tomuto regionu než Evropská unie.
Yes, they are nearer to the region than the European Union.

Příklady použití pro "blíže" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž přistoupíte blíže, můžete se přesvědčit, že je opravdu všechno řízeno čísly.
When you step closer, you actually see that it is indeed all made up of numbers.
CzechDíky jejich úsilí jsme o něco blíže společnému evropskému trhu železniční dopravy.
Thanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
CzechNyní bych se rád zabýval situací blíže našich domovů a odpověděl na vaše dotazy.
Now, let me turn to the situation closer to home by answering your questions.
CzechVěřím, že nás tento návrh posune o další krok blíže ke skutečnému jednotnému trhu.
I believe the draft brings us another step closer to a genuine single market.
CzechOpět jsme získali o trochu více svobody a dostali jsme se k sobě zase o krok blíže.
We gained a bit more freedom again and came another step closer to each other.
CzechDoufejme, že to bude krok vpřed k sociální Evropě, která bude blíže lidem.
Let us hope that it will be a step towards a social Europe close to the people.
CzechMěli bychom tedy podporovat všechny, kteří chtějí být blíže západnímu světu.
In so doing, we should support all those who want to be closer to the western world.
CzechMěla by to vnímat jako příležitost přinést naši agendu blíže dotyčným občanům.
It should see it as an opportunity to bring our agenda closer to that of the citizens.
CzechAle pan Schulz by se měl blíže podívat na pozadí německého výtržnictví.
However, Mr Schulz should take a closer look at the backyard of German hooliganism.
CzechČelí nebezpečí ze strany Íránu, který je stále blíže tomu, aby se stal jadernou velmocí.
He faces the danger of an Iran which is coming ever closer to being a nuclear power.
CzechTyto oblasti je nejlepší řešit na vnitrostátní úrovni, blíže k občanům.
These two areas are best addressed at national level, closer to the citizens.
CzechTak bychom byli blíže svým občanům a měli více času na skutečnou práci.
This would bring us closer to our citizens and give us more time for our real work.
CzechSnad by mohl zpravodaj jejich dostatečnost blíže popsat ve své reakci.
Perhaps the rapporteur will comment in his response as to why they are sufficient.
CzechVe smlouvě jsou blíže specifikovány vztahy mezi Evropskou unií a členskými státy.
The treaty also clarifies the relations between the European Union and its member countries.
CzechNěkteré společnosti proto mají kvůli nepatrným rozdílům prostředí blíže k zániku než jiné.
So, some societies, for subtle environmental reasons, are more fragile than others.
CzechVše postupuje kupředu a přibližuje nás to blíže sedmadvacetičlenné Unii.
Everything is moving forward and bringing us further into the Union of 27.
CzechRozpočet na rok 2008 obsahuje některé nové prvky, které to blíže ukazují.
The 2008 budget contains some new elements that further demonstrate this.
CzechJižní Kavkaz je nám tedy čím dál blíže a je pro nás čím dál důležitější.
So, the South Caucasus has become increasingly close and important for us.
CzechNěkteří z vás se tomu budou smát, ale nebezpečí je blíže, než si myslíte.
Some of you will laugh at this, but that danger is closer than you think.
CzechA pokaždé, kdy jste blíže, dostanete větší hodnotu, tak jak zabíháte do těch malých detailů.
Each time you're closer, it gets bigger, down to very, very small distances.