česko-anglicko překlad pro "blíž"

CS

"blíž" anglický překlad

EN
CS

blíž {komparativ}

volume_up
blíž (také: blíže)
Tato sněmovna se však musí dívat blíž k domovu - musíme kritizovat nedostatek iniciativy projevené ze strany Evropské unie.
In this House, however, we must look nearer home - we must be critical of the lack of initiative shown by the EU.
Chtěl bych vám, vážené dámy a vážená pánové, popřát šťastný nový rok a mnoho úspěchů do roku 2009, který nás doufám přivede blíž k evropské jednotě.
I would like to wish you all, ladies and gentlemen, a Happy New Year and a successful 2009 which will hopefully bring us nearer to European unity.
Felipe González používal jako orientační bod své politiky evropské sociálně demokratické reformisty, ale vy máte mnohem blíž k revolučním populistickým politikám Jižní Ameriky.
Felipe González had the European social-democrat reformists as a reference point, but you are much nearer to revolutionary South American populist policies.

Příklady použití pro "blíž" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTeď se můžeme rychle přenést o mnoho tisíc let do doby bronzové a blíž k současnosti.
Now we can fast forward many thousands of years into the Bronze Age and beyond.
CzechChceme, aby se země této oblasti posunuly blíž společné evropské budoucnosti.
We want the countries of the region to move towards a common European future.
CzechMyslíme si, že na tom mraku by se dalo sedět, ale když přijdeme blíž, je to jen mlha.
But we think we could sit on the cloud -- but if you go there, it's just mist.
CzechTento cíl je dnes blíž a je rovněž v souladu s cíli Lisabonské smlouvy.
This goal is closer today and is also in line with the Treaty of Lisbon goals.
CzechV mnoha otázkách má moje skupina bliž k postoji Rady než Parlamentu.
On many issues my own group is closer to the Council's position than Parliament's.
CzechJsme si jisti, že i díky tomuto propojení si budou občané Evropské unie blíž.
We are certain that this will also bring the citizens of the European Union closer together.
CzechTo dává smysl, protože to mají blíž k místním problémům a otázkám.
This makes sense, because they are closer to the local problems and issues.
CzechDíky tomuto balíčku k nim máme blíž, ale pořád ještě nejsme dost blízko.
We are closer with this package, but we are still not close enough.
CzechKterý výbor tohoto parlamentu má k občanům blíž než Petiční výbor?
Which committee in this Parliament is closer to the citizens than the Committee on Petitions?
CzechJe to velký národ, velká kultura a rozhodně má k nám mnohem blíž, než si dovedeme představit.
Iran is a large nation and a great culture that has more similarities with us than we can imagine.
CzechKaždé těžkopádné nařízení posouvá Evropskou unii blíž k jejímu kolapsu.
Each leaden edict brings the collapse of the EU closer.
CzechA vskutku za ten krátký čas, co už jsem na TEDu, vidím, že jsme ještě blíž, než jsem si myslela.
And indeed, in the short time I've already been at TED, I see we're even closer than I thought we were before.
CzechMůžete zde vidět ženu, která je blíž než stěna atd.
You can see the woman is in closer than the wall and so forth.
CzechV pořádku, pane Schlytere, tuto záležitost blíž prošetříme.
Fine, we shall look into the matter, Mr Schlyter.
CzechDatové body, které jsou blíž u sebe mají mikroby více spřízněné než datové body dál od sebe.
The data points that are closer together have microbial communities that are more similar than data points that are far apart.
CzechTo je cíl tisíciletí číslo 8 a dosažení tohoto osmého cíle přivede ostatní cíle trochu blíž k realizaci.
That is Millennium Goal number 8, and achievement of that eighth goal will bring the other goals a little closer to realisation.
CzechNachází se blíž od Bagdádu než od Pekingu.
It is closer to Baghdad than it is to Beijing.
CzechJsou bezpochyby zamýšleny tak, aby se Turecko dostalo blíž k Evropské unii - ne "do", ale "blíž" k Evropské unii.
They are certainly intended to bring Turkey closer to the European Union - not 'into', but 'closer' to the European Union.
CzechTato sněmovna se však musí dívat blíž k domovu - musíme kritizovat nedostatek iniciativy projevené ze strany Evropské unie.
In this House, however, we must look nearer home - we must be critical of the lack of initiative shown by the EU.
CzechSkutečnou vadou na kráse je však to, že nedošlo k žádnému posunu v tom, aby se rozhodovací procesy dostaly blíž lidem.
A real fly in the ointment, however, is the lack of progress in bringing decision-making processes closer to the people.