česko-anglicko překlad pro "bitvy"

CS

"bitvy" anglický překlad

volume_up
bitvy {ž mn. č.}
EN
CS

bitvy {ženský rod množné číslo}

volume_up
bitvy
Skutečně, bitvy současnosti nemůžeme nikdy vybojovat bez ducha našich předků.
True, the battles of the present can never be fought for us by the spirit of our forebears.
Vážení kolegové, doufám, že budete nadále svádět bitvy zevnitř tohoto Parlamentu.
Dear colleagues, I hope you will continue the battles from the inside of this Parliament.
Krvavé bitvy přinesly smrt několika stovkám lidí, kteří v zemi žijí.
Bloody battles have led to the deaths of several hundred people living in the country.

Příklady použití pro "bitvy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVážení kolegové, doufám, že budete nadále svádět bitvy zevnitř tohoto Parlamentu.
Dear colleagues, I hope you will continue the battles from the inside of this Parliament.
CzechSkutečně, bitvy současnosti nemůžeme nikdy vybojovat bez ducha našich předků.
True, the battles of the present can never be fought for us by the spirit of our forebears.
CzechNeexistuje jiný způsob boje a dosažení vítězství než prostřednictvím politické a veřejné bitvy.
There is no other way to fight and win except through political and civil battle.
CzechKrvavé bitvy přinesly smrt několika stovkám lidí, kteří v zemi žijí.
Bloody battles have led to the deaths of several hundred people living in the country.
CzechVšichni chápeme význam tohoto návrhu v době, kdy se o energetické zdroje svádějí bitvy.
At a time when battles are centred on energy sources, we all understand the importance of this proposal.
CzechTeď bude následovat časová přímka uzavřených a porušených smluv a masakrů vydávaných za bitvy.
The following is a time-line of treaties made, treaties broken and massacres disguised as battles.
CzechPane předsedo, dámy a pánové, bylo dosaženo mnoha cílů, ale některé bitvy dosud ani nezačaly.
Mr President, ladies and gentlemen, many goals have been reached but some battles have not yet even begun.
CzechJak můžeme jít do větší bitvy?" a on odpověděl: "Je to bitva osobnosti, bitva ega."
CzechRád bych vám všem poděkoval za ty dobré bitvy o ústavách a referendech a za dobrou spolupráci při našem společném boji za transparentnost.
May I thank all of you for the good battles on constitutions and referendums and good cooperation in our joint fight for transparency.
CzechV jedné z bitev, kterou prorok vedl, řekl svým následovníkům: "Vracíme se z méně důležité války do války větší, do větší bitvy."
In one of the battles that the prophet waged, he told his followers, "We are returning from the lesser war to the greater war, to the greater battle."
CzechNa závěr bych za sebe chtěla říci, že my zde v Evropě a každý po celém světě sledujeme první kolo bitvy o Bílý dům.
Personally and finally, I would like to say that we here in Europe and everyone the world over have been following the first round of the battle for the White House.
CzechO velkém hrdinovi Achillovi, jenž, když se účastnil bitvy, vítězství bylo jisté, ale pokud se z bitvy stáhnul, porážka byla nevyhnutelná.
They told him of a great hero called Achilles, who, when he participated in battle, victory was assured, but when he withdrew from the battle, defeat was inevitable.
CzechV této fázi našeho vývoje symboly neztělesňují konflikt, boj nebo bitvy, jsou prostředkem, jak předat myšlenky a sjednotit lidi na základě hodnot.
At this stage of our development, symbols do not embody confrontation, combat or battles; they are a means of conveying ideas and of uniting people around values.
CzechJak zdůraznil úřadující předseda, i když ve válce vyhrajeme všechny bitvy, přesto můžeme ztratit bitvu nejdůležitější, a tou je bitva o mír.
As pointed out by the President-in-Office, this is because all the battles in a war may be won, but the most important battle can still be lost, which is the battle for peace.
CzechToto téma si ho zaslouží a já, jako jeden z posledních veteránů bitvy o brazilské hovězí, jsem potěšen, že dnes vidím ve sněmovně tolik známých tváří.
This issue does merit it and, as one of the last veterans of the first battle of Brazilian beef, it is a pleasure to see so many familiar faces in the Chamber tonight.
CzechObě strany se obviňují navzájem a obě společně obviňují mírové dozorčí vyslané OBSE a OSN, že se od samého počátku bitvy zapojily do bojů na obou stranách.
Each accuse the other and they both accuse the peacekeeping forces decided by the OSCE and by the UN of having participated in both sides, right from the start of the battle.
CzechNeřekl bych, že hlouběji, ale přinejmenším stejně hluboce jako vy, všichni naši přátelé tady, protože jsme na jedné straně, společně se už dlouho účastníme této bitvy.
I would not say more deeply but at least at the same depth as you, all our friends here, because we are on the same side, we have been engaged in this battle for a long time together.
CzechPo schůzi dnes po obědě odjíždějí z Bruselu do Západního Vlámska, kde se zítra zúčastní mnoha akcí pořádaných k připomenutí 90. výročí bitvy u Passchendaelu.
They are leaving Brussels for West Flanders after their meetings this afternoon, where they will attend a number of events tomorrow commemorating the 90th anniversary of the Battle of Passchendaele.