česko-anglicko překlad pro "bioplyn"

CS

"bioplyn" anglický překlad

EN
CS

bioplyn {mužský rod }

volume_up
bioplyn
volume_up
biogas {podstatné jméno}
Udržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EU (rozprava)
Sustainable agriculture and biogas: review of EU legislation (debate)
Očekává se, že bioplyn významně přispěje k dosažení těchto cílů.
It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
V Německu existuje mnoho továren na bioplyn, které vyrábějí výlučně elektřinu.
In Germany there are many biogas plants, in which only electricity is produced.

Příklady použití pro "bioplyn" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV Německu existuje mnoho továren na bioplyn, které vyrábějí výlučně elektřinu.
In Germany there are many biogas plants, in which only electricity is produced.
CzechKromě nižších emisí mají automobily jezdící na bioplyn také méně hlučný provoz.
In addition, particulate emissions are also reduced and cars run more quietly on gas.
CzechBioplyn může rovněž přispět k dosažení cíle týkajícího se 10% podílu biopaliv.
Biogas can also contribute to the achievement of the 10% biofuel target.
CzechMyslím si, že bioplyn by se měl vyrábět zejména z dodávek zemědělského odpadu.
I feel biogases ought to be supplied mainly by agricultural waste.
CzechStanovila, že se kejda přeměněná na bioplyn náhle stane odpadem.
It lays down that slurry processed into biogas suddenly becomes a waste product.
CzechUdržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EU (rozprava)
Sustainable agriculture and biogas: review of EU legislation (debate)
CzechOčekává se, že bioplyn významně přispěje k dosažení těchto cílů.
It is expected that biogas will contribute significantly to reaching those targets.
CzechJe to dobrá cesta k tomu, aby mohl bioplyn čelit změně klimatu.
This is a good way for biogas to contribute towards countering climate change.
CzechKromě toho nám bioplyn umožňuje využít nadbytečnou zemědělskou půdu v Evropě k dobrému účelu.
Besides, biogas enables us to turn surplus agricultural land in Europe to good effect.
CzechZadruhé: bioplyn je i nadále drahý. Uvedl to i můj kolega, pan poslanec Kuc, a mnozí další.
Second: biogas remains expensive, as my fellow Member, Mr Kuc, and many others have said.
CzechZa Evropský parlament mohu říci, že nežádáme zvýhodnění pro bioplyn.
We European parliamentarians should not be demanding subsidies for the commitment to biogas.
CzechMyslím, že cíl týkající se dosažení 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů zahrnuje již i bioplyn.
I think that the 20% target for renewable energy already encompasses biogas.
CzechBioplyn snižuje emise skleníkových plynů u automobilů o 90 %.
Biogas reduces emissions of greenhouse gases from cars by as much as 90%.
CzechVíme, že je potřeba to udělat, a souhlasím s tím, že musíme začít používat bioplyn.
We know we need to do this; I agree we need to do biogas.
CzechSouhlasím s vámi v tom, že je nevyhnutelné mít promyšlenou politiku, pokud jde o bioplyn.
I agree with you that a coherent biogas policy is important.
CzechBioplyn lze vyrábět například z kejdy či z domácího odpadu.
Biogas can be produced, for example, from manure and household waste.
CzechUdržitelné zemědělství a bioplyn: přezkum právních předpisů EU (
Sustainable agriculture and biogas: review of EU legislation (
CzechPamatujme i na to, že bioplyn se vyrábí z komunálního odpadu, organického odpadu, kalu a kejdy.
Let us also bear in mind that biogas is produced from domestic waste, organic waste, slurry and manure.
CzechBioplyn je jednou formou energie, která by měla být podporována.
Biogas is one form of energy that should be encouraged.
CzechZejména v zemědělství je produkováno mnoho odpadu, který by mohl být účinně přetvořen na bioplyn.
In agriculture in particular a lot of waste is produced that could be made very effectively into biogas.