česko-anglicko překlad pro "biomasa"

CS

"biomasa" anglický překlad

EN
CS

biomasa {ženský rod}

volume_up
biomasa
volume_up
biomass {podstatné jméno}
Tato analýza je zvláště důležitá u projektů, jejichž součástí je biomasa.
This analysis is particularly important for projects that have a biomass component.
Rostlinná biomasa, fytoplankton, zooplankton, to ty ryby krmí.
The plant biomass, the phytoplankton, the zooplankton, it's what feeds the fish.
To znamená, že biomasa musí být udržitelným způsobem nejen produkována, ale i spalována.
This means that biomass must be not only produced sustainably but also burned sustainably.

Příklady použití pro "biomasa" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTato analýza je zvláště důležitá u projektů, jejichž součástí je biomasa.
This analysis is particularly important for projects that have a biomass component.
CzechTo znamená, že biomasa musí být udržitelným způsobem nejen produkována, ale i spalována.
This means that biomass must be not only produced sustainably but also burned sustainably.
CzechRostlinná biomasa, fytoplankton, zooplankton, to ty ryby krmí.
The plant biomass, the phytoplankton, the zooplankton, it's what feeds the fish.
CzechDalším bodem, se kterým nesouhlasím, je předpoklad, že dřevitá biomasa není udržitelná.
Another point which I am opposed to is the implication that woody biomass is not sustainable.
CzechBiomasa může hrát značnou roli při nahrazení ropy a plynu.
Biomass can play a considerable part in replacing oil and gas.
CzechPokud jde o ryby žijící při dně, byla na mauritánském kontinentálním šelfu od roku 2007 snížena biomasa o 75 %.
As for demersal fish, the biomass has been reduced by 75% on the Mauritanian continental shelf since 2007.
CzechPodle ICCAT, je současná biomasa reprodukující se populace menší než 15% z množství, které bylo před započetím rybolovu.
According to ICCAT, the current spawning stock biomass is less than 15% of what it was before fishing began.
CzechOstatně tento způsob hospodaření s půdou podpoří využívání obnovitelné energie jako je vodní energie a biomasa.
Incidentally, this type of land management will encourage the use of renewable energy such as hydro-energy and biomass.
CzechJiným zdrojem obnovitelné energie, který vyžaduje další rozvoj, díky své univerzálnosti a kapacitě základní zátěže, je biomasa.
Biomass is another source of renewable energy, which must be further developed because of its versatility and base load capacity.
CzechNapříklad biomasa by měla být využívána pro čištění lesů, čímž se zabrání požárům, a zároveň se využije k výrobě energie.
Biomass, for example, should be exploited to clean up the forests, thereby avoiding fires, and used to produce energy at the same time.
CzechMyslím, že biopaliva i biomasa musí být zahrnuta mezi povinná kritéria udržitelnosti vzhledem k jejich nejednoznačnému dopadu na životní prostředí.
I think that both biofuels and biomass must be included among the mandatory sustainability criteria, given the contradictory impact they have on the environment.
CzechUchovávání uhlíku, biomasa a také investice do snižování množství používaných hnojiv jsou pouze několika příklady způsobu, jakým je zemědělství tímto problémem ovlivňováno.
Carbon storage, biomass, as well as investments in reducing the quantities of fertilisers used are just some examples of the way in which agriculture is affected by this problem.
CzechZ nedávných studií je patrné, že je technicky možné, aby do roku 2050 pocházelo 95 % našich dodávek energie z obnovitelných zdrojů, jako je vítr, příliv, vlny, slunce a biomasa.
Given the most recent studies, it is clear that it is technically possible that 95% of our energy supplies could come from renewables like wind, tidal, wave, solar and biomass by 2050.