česko-anglicko překlad pro "biologický"

CS

"biologický" anglický překlad

volume_up
biologický {příd. jm. m.}
CS

biologický {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
biologický
Takto tedy můžeme biologicky nahradit koleno a vyjít s tím do světa.
We can strip that tissue very economically, and so this is how we can get biologic knee replacement to go global.

Příklady použití pro "biologický" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe také velmi biologicky aktivní, což je každému se sennou rýmou jasné.
It's also very biologically active, as anyone with hay fever will understand.
CzechBiologický odpad má svou úlohu i v globálnější záležitosti: v boji proti změně klimatu.
Bio-waste has a role to play in a more global matter: the fight against climate change.
CzechMezi obnovitelné zdroje energie nepatří spalování biologicky nerozložitelného odpadu.
Renewable energy sources exclude the incineration of the non-biodegradable part of waste.
CzechBylo uloženo do obyčejného těla ovce, což ale vyvolává zajímavý biologický problém.
It was gestated in a regular sheep body, which actually raises an interesting biological problem.
CzechNeřekla bych, že pouze biologický design, ale veškerý design, který považujeme za lidský.
I would say not just biological design, but all of the design that we think of as human design.
CzechVšichni si uvědomujeme, jak cenné je naše zdraví, a víme, že náš biologický život je omezený.
We all appreciate how precious our health is, and know that our biological life is limited.
CzechBiologický odpad lze rovněž znovu využít k výrobě bioenergie a biopaliv.
Bio-waste can also be reused to produce bio-energy and biofuels.
CzechJedná se o evropskou síť pokrývající nejcennější a biologicky nejrozmanitější oblasti EU.
This is a European network which already covers the most valuable and bio-diverse areas of the EU.
CzechBiologický odpad je přirozený vedlejší produkt v zemědělské rostlinné výrobě a v lesním hospodářství.
Biological waste is a natural by-product of agricultural production and forest management.
CzechÚkol je takový: jak pečuji o tyto věci biologicky?
Kevin Stone: And so, the mission is: how do I treat these things biologically?
CzechNení to vědomě sobecké, ale biologicky to tak funguje.
It's not consciously self-serving, but to a biologist, that's the logic.
CzechNa jednu stranu, je to biologický efekt, a to velmi velký.
It is, on the one hand, a biological effect, and a very large one.
CzechBiologický odpad tvoří zhruba 30 % tuhého komunálního odpadu.
Bio-waste accounts for approximately 30% of urban solid waste.
CzechDůvod, proč to Vibrio fischeri dělá, je biologický.
The reason that Vibrio fischeri is doing that comes from the biology.
CzechPředstavte si, že můžu udělat biologicky rozložitelnou kůži.
Just imagine, I can make a biologically-degradable template.
CzechJe velmi důležité, aby byly cíle EU pro ukládání biologicky rozložitelného odpadu na skládky splněny.
It is very important that the EU's targets for diverting biodegradable waste from landfill are met.
CzechBiologický faktor je to proto, že jsme společenští tvorové.
The biological factor is there because we are social animals.
CzechTato krev se ještě donedávna považovala za biologický odpad.
Until recently, this blood was regarded as biological waste.
CzechJiž čtyři miliardy let tu je organický, biologický život.
There's been four billion years of organic, biological life.
CzechPřihlouplá poznámka pro naše osvoboditele: jednoúčelové plasty zabírají mnoho místa a biologicky se nerozkládají.
Mental note to the liberators: throwaway plastics take a lot of space and don't biodegrade.