česko-anglicko překlad pro "bilance"

CS

"bilance" anglický překlad

CS

bilance {ženský rod}

volume_up
Náš deficit obchodní bilance se zeměmi Mercosur je v tomto odvětví alarmující.
Our trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
Ten by mohl fungovat jako další nástroj pro půjčky vedle systému platební bilance.
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
Bilance více než tříletého vyjednávání je zcela politováníhodná.
The balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
bilance (také: rozvaha, účetní rozvaha)
volume_up
balance sheet {podstatné jméno}
Tato perspektiva jasně ukazuje, že bilance eurozóny je v červených číslech.
This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
Bilance více než tříletého vyjednávání je zcela politováníhodná.
The balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
Energetická bilance je u každého členského státu Evropské unie jiná, jedna otázka se však týká všech - zabezpečení dodávek energie.
The energy balance-sheet of every European Union Member State is different, but we are all concerned by one and the same question - the security of energy supply.

Příklady použití pro "bilance" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNáš deficit obchodní bilance se zeměmi Mercosur je v tomto odvětví alarmující.
Our trade balance deficit with the Mercosur countries in this sector is alarming.
CzechTen by mohl fungovat jako další nástroj pro půjčky vedle systému platební bilance.
It could become collateral for loans beyond the balance of payments facility.
CzechTato perspektiva jasně ukazuje, že bilance eurozóny je v červených číslech.
This perspective clearly shows that the Euro Zone balance sheet is in the red.
CzechDovolte, abych se s vámi na chvíli podělil o některé myšlenky z dosavadní bilance eura.
Let me share with you for a moment a few thoughts on the track record of the euro.
CzechNavrhli jsme změnit základní rok a zahrnout do bilance CO2 absorbovaný lesy.
We suggested changing the base year and including CO2 absorbed by forests in the balance.
CzechKdyž se ohlédnu za záležitostmi, které jsem schopen posoudit, je jejich bilance pozitivní.
When I look at the dossiers that I am qualified to assess, the balance is positive.
CzechJe nepřijatelné, aby mezi EU a Japonskem existovala nevyrovnaná obchodní bilance v oblasti komodit.
It is unacceptable to have unequal commodity turnover between the EU and Japan.
CzechBilance více než tříletého vyjednávání je zcela politováníhodná.
The balance sheet of more than three years of negotiations is positively lamentable.
CzechSe zhoršujícími se hospodářskými podmínkami se očekává pokračující tlak na bankovní bilance.
As economic conditions deteriorate, the pressure on bank balance sheets is set to continue.
CzechBilance je obecně spíše pozitivní, ale myslím, že bych po zádech poplácal všechny stejně.
The balance may generally be positive, but I suppose I would pat everybody equally on the back.
CzechTo je všechno velmi pěkné, pokud většina zemí dosahuje kladné obchodní bilance a růstu HDP.
This is all very well, as long as most countries achieve a positive trade balance and a growth in GDP.
CzechČína má velký přebytek své obchodní bilance s Evropskou unií.
China enjoys a large surplus on its balance of trade with the EU.
CzechDoufám, že tragická bilance, pokud jde o lidské životy a pohřešované osoby, už nebude horší.
I hope that the tragic outcome in terms of human lives lost and missing persons will not get any worse.
CzechAby tato diskuse získala pevný základ, měly by členské státy zavést mezigenerační bilance.
In order to give the debate a stable foundation, the Member States should produce generational accounting.
CzechJak již víte, facilita pro platební bilance je nástrojem, který se nepoužíval od roku 1993.
As you already know, the balance of payments facility was an instrument that had not been used since 1993.
CzechJde o relativně malé vylepšení dnešní bilance.
They only offer a relatively slight improvement on the current situation.
CzechSociální bilance vaší Evropy je naprostým nezdarem.
The social record of your Europe is a resounding failure.
CzechA to ani zdaleka: s poklesem HDP o 4 % a 23 miliony občanů bez práce není její bilance moc slavná.
Far from it: with GDP down by 4% and 23 million citizens without jobs, its state of health is not exactly brilliant.
CzechPodle nejnovějších předpovědí by však světová bilance cukru měla být pro období 2010-2011 v rovnováze.
However, according to the latest forecasts, the world sugar balance should be in balance for the period 2010-2011.
CzechZ tohoto důvodu je naprosto zásadní pozvednout dostupné zdroje EU k podpoře v období krize platební bilance.
That is why boosting the EU resources available to assist with balance of payments crises is absolutely vital.