česko-anglicko překlad pro "bije"

CS

"bije" anglický překlad

EN
CS

bije {sloveso}

volume_up

Příklady použití pro "bije" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA dobře vím, kde se o této věci zmiňuji: tam, kde bije srdce evropské demokracie.
I know where I am going to make this observation: where the heart of European democracy beats.
CzechSlyší, jak jejich otec křičí, slyší, jak kope a bije jejich matku a slyší, jak jejich matka sténá.
They hear their father shouting, they hear him kicking and striking their mother and they hear their mother's groans.
CzechNo, srdce bije, rytmicky, neúnavně, poctivě.
Well, the heart beats, rhythmically, tirelessly, faithfully.
CzechTo je důvod, proč Parlament bije na poplach.
That is why Parliament has sounded the alarm.
CzechBije na poplach, a to je dobře.
CzechA po jednom týdnu již bije.
CzechV prvé řadě zcela souhlasím s tím, že řešení nemůže zavést pouze Evropská unie, to je naprosto zjevné, až to bije do očí.
Firstly, I clearly agree that solutions cannot be implemented effectively by the European Union alone; that is quite obvious but also rather enlightening.
CzechMajitel koně bije.
CzechPřeci jen nevzbuzuje důvěru, když se někdo bije za ochranu zdraví pracujících a zároveň obhajuje pokračování v možnosti výjimky.
After all, it is not credible to stand up for the health protection of workers on the one hand and advocate a continuation of the opt-out on the other.
CzechVážený pane předsedající, při čtení pracovního programu Komise pro rok 2011 bije do očí jeden hlavní bod: využití krize k uchvácení moci Komisí.
Mr President, reading the Commission work programme for 2011, one principal point stands out: use of the crisis to grab power for the Commission.
CzechSkoro by se dalo říci, že značný rozdíl a nepoměr mezi zeměmi staré Unie a novými členskými státy EU v tomto případě bije do očí.
You could almost say that the huge difference and disproportion between the countries of the old Union and the new EU Member States are striking in this instance.
CzechIdealizovaná "polská matka" statečně nesoucí kříž v podobě manžela, který ji bije, je absurdnost, proti které musíme společensky i právně protestovat.
The idealised 'Polish Mother' bravely bearing her cross in the form of a wife-beating husband is an absurdity which must be opposed socially and legally.
CzechDospěli jsme ke stejnému postoji ohledně směrnice o agenturním zaměstnávání, která bude základem pro práva pracovníků a která také dokáže, že sociální srdce Evropy stále bije.
We have reached a common position on the Temporary Agency Workers Directive. This will underpin the rights of workers and shows that the social heart of Europe is still beating.
CzechDokument, o němž debatujeme dnes, však spíše bije na poplach v zemích, jež uvažují o přistoupení k Evropské unii, především v našem nejbližším sousedním státě, na Ukrajině.
However, the document we are now discussing is more likely to ring alarm bells in those countries thinking about joining the European Union, especially our closest neighbour, Ukraine.