česko-anglicko překlad pro "bible"

CS

"bible" anglický překlad

volume_up
Bible {vl. jm.}
EN
EN

"Bible" český překlad

volume_up
Bible {vl. jm.}
CS
CS

bible {ženský rod}

volume_up
bible (také: posvátná kniha)
volume_up
scripture {podstatné jméno}
EN

Bible {vlastní jméno}

volume_up
Bible
The Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.
Bible ve skutečnosti mluví o kognitivní psychologii, velmi primitivní kognitivní psychologii.
(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
(Smích) Ale jde o velkou část Bible, takže jsem si říkal, že ji musím aplikovat.
In Sweden, we have seen a pastor prosecuted for quoting the Bible.
Ve Švédsku jsme viděli pastora, který byl soudně stíhán za citování Bible.

Příklady použití pro "bible" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Smích) Ale jde o velkou část Bible, takže jsem si říkal, že ji musím aplikovat.
(Laughter) But it's a big part of the Bible, so I figured I had to address it.
Czech(HU) Podle bible dobré stromy nesou dobré ovoce a špatné stromy špatné ovoce.
(HU) According to biblical wisdom, good trees yield good fruit and bad trees yield bad fruit.
CzechMěli bychom se na ni dívat jako původní záměr, jako Scaliovskou verzi Bible?
Should we view it, you know, as original intent, like a sort of a Scalia version of the Bible?
CzechJak může být Bible na některých místech tak barbarská, a zároveň na jiných tak úžasně moudrá?
How can the Bible be so barbaric in some places, and yet so incredibly wise in others?
CzechVe Švédsku jsme viděli pastora, který byl soudně stíhán za citování Bible.
In Sweden, we have seen a pastor prosecuted for quoting the Bible.
CzechBible ve skutečnosti mluví o kognitivní psychologii, velmi primitivní kognitivní psychologii.
The Bible actually talks about cognitive psychology, very primitive cognitive psychology.
CzechTak jsem se rozhodl do toho skočit po hlavě a zkusit žít podle Bible.
So, I decided to dive in head first, and try to live the Bible.
CzechUctívají křesťanského Boha, mají kříže, nosí s sebou bible.
They worship the Christian God, they have crosses, they carry Bibles.
CzechNikdo neví, kdy nastane konec světa, ale bible nás nabádá, abychom byli připravení a bdělí.
Nobody knows when the end of the world will come, but the Bible commands us to be watchful and ready.
CzechA nebylo by zajímavé bavit se o úsvitu knih bez kopie Guttenbergovi Bible.
And it wouldn’t be interesting to talk about the dawn of books without having a copy of a Guttenberg Bible.
CzechPodle bible jste jen "obílenými hroby"; jinými slovy, vaše upřímnost je slabší než vaše kůže!
You are what the Bible calls 'whited sepulchres'; in other words, your sincerity is less than skin deep!
Czech. ~~~ Je to fakt, který neplyne z Bible, ale je to něco, co vždy obklopovalo lidstvo.
That is a point that is not coming out from the Bible, but it's something that really accompanied humanity.
CzechOstatně, Bible nám říká: "Ptej se a bude ti odpovězeno".
After all, the Bible tells us: 'Ask and ye shall receive'.
CzechJedna jeho třetina znovu vypráví příběhy postav z Bible, jako jsou Abraham, Mojžíš, Josef, Marie či Ježíš.
So one-third of it reprises the stories of Biblical figures like Abraham, Moses, Joseph, Mary, Jesus.
CzechBible mají znak, který říká "Armáda USA".
Their Bibles have a little insignia that says "U.S. Army" on them.
CzechTakový Dante, Shakespeare, Bible, zprávy ze světa.
Think Dante, Shakespeare, the Bible, News of the World.
CzechVaše je založena na dohadech, naše pochází z Bible."
Yours comes from guesswork, ours from the Bible."
CzechTakže jsme sedli na autobus a také něco prošli pěšky, a došli do Cháranu, kde se podle Bible poprvé vydává na cestu.
And we then took a bus and took some walks and went to Harran, where, in the Bible, he sets off on his journey.
CzechBible říká, že nesmíte nosit oblečení vyrobené ze směsi vláken, tak jsem si pomyslel: "Zní to zvláštně, ale vyzkouším to."
The Bible says you cannot wear clothes made of mixed fibers, so I thought, "Sounds strange, but I'll try it."
Czech. ~~~ bible.
This is an original page of a Guttenberg Bible.

Synonyma (anglicky) pro "Bible":

Bible