česko-anglicko překlad pro "biče"

CS

"biče" anglický překlad

volume_up
biče {m mn. č.}
EN
CS

biče {mužský rod množné číslo}

volume_up
biče

Příklady použití pro "biče" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechŘečeno jinými slovy, politika cukru a biče neplatí na členské státy jako dobré vedení.
In other words, the stick and carrot approach is not enough to guide the Member States.
CzechVůči přistěhovalcům proto předpokládá uplatňování politiky cukru a biče.
For that purpose, it prejudges the application of a 'carrot and stick' policy towards immigrants.
CzechMůžeme použít politiku cukru a biče, ale cukru musí být více.
We can use a carrot and stick policy, but there must be more carrot.
CzechNeohlášené práci můžeme zabránit metodou cukru a biče.
To root out the undeclared workforce we can use both a stick and a carrot.
CzechDruhá přímá otázka byla od paní McGuinnessové o přístupu cukru a biče a zda jej uplatňuji.
The other direct question was from Ms McGuinness about the carrot-and-stick approach and whether we applied it.
CzechPochopitelně Evropská unie se snaží využívat metodu cukru a biče, aby nemusela uvalovat sankce.
Understandably, the EU is trying to use the 'carrot and stick' method and avoid having to impose sanctions.
CzechBylo důležité, abychom namísto neustálého využívání metody biče ponechali určitý prostor i pro metodu cukru.
It was important that instead of always wielding the big stick we left some space for carrots.
CzechPotřebujeme otevřené závazné cíle a metodu cukru a biče, aby státy prováděly to, o čem bylo rozhodnuto.
What we need are open, binding targets and carrots and sticks for states to implement what is decided.
CzechTakže na začátku bylo příliš mnoho cukru a málo biče.
So there was too much carrot and too little stick initially.
CzechZa několik uplynulých let se jednoznačně ukázalo, že členské státy reagují nejlépe na metodu cukru a biče.
Over the last few years, it has become crystal clear that what Member States need is a carrot-and-stick approach.
CzechŽádá Komisi, aby konala svou práci a začala při jednání s členskými státy používat metodu cukru a biče.
It is asking for the Commission to do its job, which is to apply the carrot and the stick technique with Member States.
CzechZkrátka to znamená použít metodu cukru a biče.
In short, it is a carrot-and-stick situation.
CzechTento dvojí přístup vůči Bělorusku - metoda cukru a biče, jak ji, myslím, nazval pan Tannock - snad bude úspěšný.
This dual approach towards Belarus - the 'stick and carrot', as I think Mr Tannock called it - is hopefully the one that will succeed.
CzechMusíme použít metodu cukru a biče.
CzechPriority akce, které jsem ve své zprávě uvedla, zahrnují přístup cukru a biče vedoucí k prosazování stávajících právních předpisů.
Priorities for action identified in my report include a carrot-and-stick approach to enforcement of existing legislation.
CzechTudíž po letech izolace Běloruska ze strany Evropské unie nyní souhlasím s tím, že pragmatický přístup politiky cukru a biče je správný.
So, after years of the EU isolating Belarus, I now agree that a pragmatic stick and carrot approach is the correct one.
CzechMáme rovněž velká očekávání v souvislosti s opatřeními na posílení Paktu o stabilitě a růstu za použití "biče": sankce, to je ono.
We also have great expectations of the measures to strengthen the Stability and Growth Pact using a big stick: sanctions, that is.
CzechŘekl bych to takto: nahraďme politiku cukru a biče dosud zaměřenou na režim politikou "biče na režim a cukru pro společnost".
I would say: let us replace the carrot-and-stick policies directed towards the regime so far with 'stick to regime and carrot to society'.
CzechTurecko prochází právě nyní velmi složitým obdobím a větší použití metody cukru než biče je momentálně ze strany EU nejvhodnější způsob postupu.
Turkey is undergoing a difficult period right now, and the use by the EU of more carrot and less stick is presently the appropriate way to proceed.
CzechDůkaz pocházející z Ameriky říká, že pokud lidem za recyklaci zaplatíte, když jim zkrátka nabídnete cukr místo biče, můžete změnit jejich chování.
All the proof from America is that actually, if you pay people to recycle, if you give them a carrot rather than a stick, you can transform their behavior.