česko-anglicko překlad pro "beztrestnost"

CS

"beztrestnost" anglický překlad

CS

beztrestnost {ženský rod}

volume_up
beztrestnost
volume_up
impunity {podstatné jméno}
To není beztrestnost - beztrestnost bude pokračovat po mnoho dalších let.
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
Beztrestnost či pocit beztrestnosti je spolehlivým zdrojem nezodpovědného chování.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
Na druhé straně beztrestnost vyzývá k novému a novému páchání těchto zločinů.
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.

Příklady použití pro "beztrestnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBeztrestnost či pocit beztrestnosti je spolehlivým zdrojem nezodpovědného chování.
Impunity or a sense of impunity is the true source of irresponsible behaviour.
CzechTo není beztrestnost - beztrestnost bude pokračovat po mnoho dalších let.
That is not impunity - impunity is to continue as you are for many years.
CzechNa druhé straně beztrestnost vyzývá k novému a novému páchání těchto zločinů.
On the other hand, impunity offers an invitation to commit these crimes over and over again.
CzechVědomí, že beztrestnost je nemožná, by jim v tom snad mohlo zabránit.
Awareness that impunity is impossible might very well stop them doing so.
CzechNečinnost u předcházení padělání podporuje beztrestnost a jeví se jako cynický přístup.
Inaction as regards the prevention of counterfeiting promotes impunity and appears cynical.
CzechNejdůležitějším z těchto faktorů je beztrestnost nelegálních přistěhovalců do Evropy.
The most important of these factors is the impunity with which aliens can come to Europe illegally.
CzechBeztrestnost za válečné zločiny musí skončit, pokud chceme zabránit jejich opakování v budoucnu.
Impunity for war crimes must end if we want to prevent them from being repeated in the future.
CzechTím, že tyto činy relativizujeme a poskytujeme jejich pachatelům beztrestnost, tuto válku prodlužujeme.
It is prolonging the war to treat these crimes as relative and allow their perpetrators impunity.
CzechSám jsem důrazně kritizoval beztrestnost, které se těší mnoho pachatelů těchto strašných činů.
I myself have strongly criticised the impunity enjoyed for many years by the perpetrators of these atrocities.
CzechPokud existuje beztrestnost, policie může dělat, co chce.
If there is impunity the police can do what they want.
CzechVe skutečnosti je zde riziko, že dojde k prohře v oblasti lidských práv, zatímco beztrestnost nadále pokračuje.
In fact, this risks becoming a zero sum game vis-à-vis human rights as impunity meanwhile continues.
CzechProč dovolí, aby v této oblasti vládla beztrestnost?
Why does it allow impunity to reign in this region?
CzechTaková opatření nejenže neřeší problém nehlášené práce, ale také zaručují kapitalistům naprostou beztrestnost.
Such measures not only fail to address the problem of undeclared work, but also give capital complete impunity.
CzechV případě takových zločinů neexistuje beztrestnost.
There cannot be any impunity for such crimes.
CzechKaradžičovo zatčení je důkazem, že pro takto hrozné zločiny, jako jsou zločiny proti lidskosti, neexistuje beztrestnost.
Karadžić's arrest has proved that there is no impunity for such monstrous crimes as those against humanity.
CzechPonaučení, jaké jsem si z toho vzal a které jsem chtěl zdůraznit v tomto usnesení, je takové, že beztrestnost není řešením.
The lesson that I have learnt and that I wanted to stress in this resolution was that impunity is not an answer.
CzechKoneckonců, je to právě tato beztrestnost, která je jedním z hlavních lákadel v celém problému nelegálního přistěhovalectví.
After all, it is precisely this impunity that is one of the major draws in this whole issue of illegal immigration.
CzechTato nepřijatelná praxe se v Rusku stává normou, zejména v případě zločinů v Čečně, kde bují beztrestnost.
Such an unacceptable practice is becoming the norm in Russia, especially in the case of crimes in Chechnya, where impunity is thriving.
CzechV bodě 5 bychom chtěli vložit slovo "trvající", aby znění bylo "zdůrazňuje, že trvající beztrestnost v Čečensku".
In paragraph 5, we would like to insert the word 'lasting', so that this reads 'stresses that the lasting impunity in Chechnya'.
CzechKorupce přináší chudobu a beztrestnost.